Pokretna i nepokretn

TTU dd Tuzla u stečaju - Prodaja nekretnina i pokretnih stvari stečajnog dužnika

TVORNICA TRANSPORTNIH UREĐAJA D.D. TUZLA U STEČAJU

 

Na osnovu člana 101., 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku („Službene novine FBiH" broj 29/3, 32/04 i 42/06), odluke Odbora povjerilaca od 15.10.2020. godine, te izvršene procjene vrijednosti i revizije procjene vrijednosti od strane ovlaštenog procjenitelja, stečajni upravnik, dana 23.10.2020.godine, objavljuje

 

                                                                              JAVNI OGLAS

                radi prodaje nekretnina i pokretnih stvari stečajnog dužnika metodom javnog nadmetanja

 

1.PREDMET PRODAJE

Nekretnine koje su predmet prodaje se nalaze u Tuzli, u ulici XVIII Hrvatske brigade 25. Predmetne nekretnine su upisane u Posjedovni lisčteoj 3839, KO Tuzla I i Posjedovni list broj 5030, KO Tuzla I, sa uknjiženim pravom vlasništva i posjeda u korist TTU d.d. Tuzla, u stečaju. LOTI - četvrta prodaja

OBJEKTI I ZEMLJIŠTE SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM PRIVREDNOG DRUŠTVA TTU D.D. U STEČAJU U TUZLI (IZA BOLNICE „KREKA") - početna cijena = 1.120.839,00 KM

kč.br.3269/26, poslovna zgrada u privredi, površine 187m2,

kč.br.3269/27, poslovna zgrada u privredi, površine 306 m2,

kč.br.3269/2, zemljište uz privrednu zgradu, površine 1.333 m2,

kč.br.3269/3, zemljište uz privrednu zgradu, površine 630 m2,

kč.br.3658/5, rijeka, površine 4.130 m2,

k.č.br.6156, dvorište, površine 330 m2,

kč.br.3269/8, fabrika sa dvorištem, površina 165 m2,

-kč.br.3270/1, fabrika površine 2.744 m2, kč.br.3270/2, fabrika cjevovod, površine 135 m2,

-kč.br.3270/3, fabrika, površine 2080 m2, kč.br.3270/4, fabrika, površine 1.666 m2, kč.br.3270/6, fabrika, površine 154 m2, kč.br.3270/7, fabrika, površine 175 m2, kč.br.3270/8, parovod, Solana, površine 305 m2

(sve ukupno 14.340 m2)

Za dio nekretnina koji je opterećen hipotekom stečajni dužnik-prodavač pribavioje pisanu saglasnost Porezne uprave FBiH, Kantonalni Porezni ured Tuzla broj: 10-3/02-15-20-01-00301-19 od 12.04.2016.godine.

 

2.PREDMET PRODAJE-dvanaesta prodaja

Predmetne nekretnine se nalaze u naselju Mramor, neposredno cea 1 km od magistralnog puta Tuzla-Orašje u neposrednoj blizini jamske eksploatacije rudnika uglja Kreka pogon „Mramor", a sastoje se od: portirnice, upravne zgrade, proizvodno remontne hale i stare radionice, pripreme materijala, stara (limena) hala, mašinsko održavanje, skladište plinova i gasova, zemljišta sa pripadajućom infrastrukturom. LOTU

POSLOVNO-TEHNIČKA CJELINA OBJEKTI, ZEMLJIŠTE SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM, POKRETNA IMOVINA I PRIPADAJUĆI ALATI PRIVREDNOG DRUŠTVA TTU D.D. U STEČAJU, MRAMOR

-početna cijena = 868.320,00 KM

Predmetne nekretnine su po novom premjeru upisane u Posjedovni list broj 816, KO Mramor, označene kao kč.br. 391/1, kč.br. 391/2, kč.br. 392, kč.br. 421/2, kč.br. 421/3, kč.br. 425, kč.br. 426, kč.br. 429, kč.br. 430. kč.br. 431, kč.br. 432, kč.br. 433, kč.br. 434, kč.br. 459/1, kč.br. 459/2, kč.br. 459/3 i kč.br. 1952/2, ukupne površine 27.719 m2, sa upisanim pravom posjeda u korist TTU dd Tuzla u stečaju sa dijelom od 1/1.

Pokretna imovina prema specifikaciji Detalji i specifikacija pokretne imovine dostupni na upit putem e-mail adrese alisabijedic@yahoo.com

Na prodaju nekretnine stečajni dužnik-prodavacje pribavio pisanu saglasnost Porezne uprave FBiH, Kantonalni

Porezni ured Tuzla broj: 10-3/02-15-20-01-00301-19 od 12.04.2016.godine.

 

3.PREDMET PRODAJE-dvanaesta prodaja

Predmetne nekretnine predstavljaju građevinsku parcelu na kojoj je izgrađen objekat odmarališta, ali je isti u potpunosti devastiran. Parcela je jednim dijelom pod šumom i ista se nalazi u naselju Kiseljak u blizini jezera Modrac. LOT III

ZEMLJIŠTE SA DEVASTIRANIM OBJEKTOM PRIVREDNOG DRUŠTVA TTU D.D. U STEČAJU U KISELJAKU - početna cijena = 21.911,00 KM

Nekretnine su upisane u Posjedovni list broj 113, KO Kiseljak, označene kao kč.br.72/1, Odmaralište IML,

dvorište, površine 1.058 m2 i kč.br.72/2, Odmaralište IML, kuća i zgrada, površine 634 m2, sa upisanim pravom

posjeda u korist DD u mješovitoj svojini „TTU" Tuzla u stečaju, sa dijelom od 1/1.

Ova nekretnina prodaje se samo po stanju u katastru, obzirom da nije sređeno stanje u zemljišnoj knjizi.

Na prodaju nekretnina stečajni dužnik-prodavac je pribavio pisanu saglasnost od B” Kapital d.o.o. Sarajevo, od 20.10.2020. kao novogpovjerioca (UN1CREDITBANK D.D. kao upisani razlučnipovjerilac, odobrava pomenutu saglasnost zbogprenosa potraživanja).

 

4.USLOVII NAČIN PRODAJE

1.Imovina pod LOT I - LOT IH na četvrtoj i dvanaestoj prodaji, prodaje se po vrijednosti utvrđenoj od strane Odbora povjerilaca dana 15.10.2020. godine. Ponuđena cijena ne može brti manja od utvrđene cijene.

2.Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, domaća i strana, koja polože depozit u visini od 10.000,00 KM, s tim da strana lica mogu steći pravo vlasništva na nekretnini uz uslov reciprociteta.

3.Nekretnine i pokretne stvari se prodaju po sistemu usmenog javnog nadmetanja, koje će se obaviti pred komisijom za prodaju, te će se istovremeno utvrditi najpovoljniji ponuđač i proglasiti kao izabrani kupac.

4.Uz propisanu dokumentaciju i izjavu, svi ponuđači dužni su dostaviti dokaz o uplati propisanog depozita, koji se uplaćuje na račun prodavca,,TTU''d.d.Tuzla u stečaju, koji je otvoren kod Union Banke dd, broj 1027090000002045.

5.Ponuđači su dužni dostaviti podatke o svom identitetu (uz obavezno prisustvo ovlaštene ili opunomoćene osobe za zastupanje na prodaji), notarski ovjerenu izjavu da će u slučaju izbora za najpovoljnijeg ponuđača preuzeti na sebe obavezu uplate poreza na promet nekretnina, PDV-a i svih drugih obaveza koji su u vezi sa prometom predmetne imovine, te da nekretnine i pokretne stvari kupuju u viđenom stanju, po principu „viđeno-kupljeno", tako da se isključuju svi naknadni prigovori i reklamacije.

6.Koverte sa dokumentima dostavljaju se poštom ili lično na adresu sjedišta stečajnog upravnika Kazan Mahala 3, 75 000 Tuzla. Rok za dostavljanje dokumentacije je do početka ročišta za prodaju.

7.Ročište za razmatranje ponuda će se održati u prostorijama stečajnog upravnika u Tuzli u ulici Kazan mahala broj 3 Tuzla, dana 03.11.2020. godine (utorak) sa početkom u 11 časova.

8.Postupak će voditi komisija koju imenuje stečajni upravnik. Zadatak komisije je da javno otvori prispjelu dokumentaciju, utvrdi da li je ista kompletna, te iz postupka eliminiše ponuđače koje nisu dostavili kompletnu dokumentaciju. Nakon javnog nadmetanja, komisija će proglasiti najuspješnijeg ponuđača rukovodeći se pri tome isključivo ponuđenom cijenom.

9.Najuspješnji ponuđač, koji bude proglašen pobjednikom, dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana zaključenja javnog nadmetanja, u protivnom gubi pravo na položeni depozit

10.Svim ostalim ponuđačima će se izvršiti povrat uplaćenog depozita u roku od tri dana radna dana nakon uplate kupoprodajne

cijene predmeta prodaje.

11.Ukoliko najuspješniji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana, smatrat će se da je isti odustao od kupnje, te će se na zaključenje pozvati slijedeći rangirani ponuđač, uz uslov da ponuđena kupoprodajna cijena nije manja od početne cijene iz ovog javnog poziva.

12.U slučaju odustanka i drugog ponuđača, pod istim uslovima može se pozvati i treći rangirani ponuđač.

13.Predaja u posjed i slobodno raspolaganje će se izvršiti komisijski odmah po pravosnažnosti Rješenja o dosudi

NAPOMENA

Imovina se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 14,00 sati uz raniji dogovor sa stečajnim upravnikom. Dokumentacija - procjena vrijednosti, dokaz o vlasništvu, katastarskom upisu, kao i pokretne stvari, te ostale isprave mogu se razgledati u isto vrijeme u sjedištu stečajnog upravnika na adresi Kazan mahala 3, Tuzla. Sve informacije mogu se dobiti na broj 061/164-125.

 

STEČAJNI UPRAVNIK

 Alisa Bijedić