Željezara Zenica d.o.o. Zenica

Više o Željezara Zenica d.o.o. Zenica

Pokretnina

Željezara Zenica doo Zenica u stecaju - Prodaja sušare u vlasništvu stečajnog dužnika

Na osnovu odluke Skupštine i Odbora povjerilaca stečajnog dužnika ŽELJEZARA"ZENICA" d.o.o. ZENICA „u stečaju" stečajni upravnik objavljuje

 

 

                                                                                    OGLAS

                              o prodaji SUŠARE u vlasništvu Željezare „Zenica", d.o.o. Zenica ,,u stečaju" 

                                                                     usmenim javnim nadmetanjem

 

Prodaje se KONVENCIONALNA MONTAŽNA SUŠARA ZA SUŠENJE DRVENE GRAĐE u posjedu i vlasništvu ovog pravnog lica koja se nalaze u Zenici, procijenjena po stalnom sudskom vještaku mašinske struke, po principu „viđeno kupljeno", kako slijedi:

22.200.00 KM

a stoje i početna cijena u javnom nadmetanju za kupovinu predmetne sušare po principu „viđeno-kuplje-no". U javnom nadmetanju po ovom Oglasu svako podizanje cijene ne može biti ispod 1.000,00 KM. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja najkasnije jedan dan prije predmetnog usmenog javnog nadmetanja uplate depozit u iznosu od 2.000,00 KM na račun prodavca broj 134 481 10027543 11 kod ASA banke, d.d. Sarajevo, te o tome na nadmetanju predoče dokaz. Ovaj iznos se uračunava u posti¬gnutu ukupnu kupoprodajnu cijenu koja treba da se plati u roku 15 dana od dana izvršenog nadmetanja. Taj iznos će se odmah vratiti licima koja nisu uspjela u nadmetanju, osim za prva tri, tako što, ako prvi kupac ne plati u roku cijenu nudi se drugi, te ako i on ne ispoštuje rok plaćanja u narednih 15 dana, nudi se treći kupac pod istim uslovima, a predhodnom kupcu ili kupcima se ne vraća uplaćeni depozit.

Prodaja će uspjeti ako se pojavi samo iedan kupac koji ispunjava uslove ovog Oglasa.          

Sušara koja se prodaje po ovom Oglasu može se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 12 do 15 sati u Direkciji Željezare, uz prethodnu najavu na telefon broj 061/408-701.

Usmeno javno nadmetanje po ovom Oglasu održaće se u prostorijama Direkcije Željezare ,,Zenica",d.o.o. Zenica ,,u stečaju", prizemlje, 20.10.2020.godine sa početkom u 13,00 sati.