Pokretna i nepokretn

SADAIMLER doo Han Pjesak u stečaju - Prodaja magacina gotovih proizvoda sa kotlovnicom i pripadajućim zemljištem

„SADAIMLER" d.o.o. Han Pijesak - u stečaju

 Han Pijesak, Ul. JNA br. 82,

 JIB 4400644270001

 

Datum, 08.10.2020.godine

Broj: 61 0 St 012592 20 St

 

Na osnovii odredaba člana 155. do 160. Zakona o stečaju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 16/16), stečajni upravnik objavljuje treću prodaju imovine stečajnog dužnika:

 

                                                                   OGLAS

              o trećoj prodaji nepokretne imovine putem usmenog javnog nadmetanja

 

Nepokretnosti (građevinski objekti i zemljište)

 

R/br

Naziv nekretnine

Oznaka parcele

Površina u m2

Početna cijena u KM

1.

Magacin gotovih proizvoda sa kotlovnicom sa pripadajućim zemljištem

k.č. br.: 170/3, 170/2 i 161/6, LN br. 523/2 K.O. Han Pijesak

225 magacin,

45 (70,18) kotlovnica 402 zemljište

47.937,65

 

Datum i vrijeme javnog nadmetanja: 06.11.2020. god. u 12,00 časova Mjesto: prostorije stečajnog dužnika u Han Pijesku

 

Uslovi i način prodaje:

Imovina se prodaje u cjelini u postojećem stanju bez naknadnih reklamacija i prigovora

Prodaja Imovine će se vršiti usmenim javnim nadmetanjem. Početna cijena nadmetanja ne može biti manja od naznačene u oglasu u iznosu 47.937,65 KM Učestvovati na licitaciji mogu fizička i pravna lica koja prije prodaje dostave dokaz o uplati depozita - osiguranja za učešće u nadmetanju. Bankarska garancija se neće uzeti kao dokaz o uplati depozita

Učesnik u nadmetanju dužan je ustupiti tačnu adresu i broj telefona. Nadmetanje će se izvršiti i ako učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava uslove Depozit u iznosu od 10 % vrijednosti imovine koja se kupuje, treba uplatiti na transakcijski račun pravnog lica „SADAIMLER" d.o.o. Han Pijesak - u stečaju, broj: 5620128159274411 (KM), otvorenog kod NLB Banka a.d. Banja Luka, sa naznakom: osiguranje za učešće u nadmetanju. Depozit se uračunava u prodajnu cijenu, a uplaćuje se nakasnije do 05.11.2020. godine Najpovoljniji ponuđač je obavezan uplatiti prodajnu cijenu u roku od 30 (trideset) dana od dana prihvatanja ponude . Ugovor o kuporodaji kupac i stečajni upravnik će zaključiti najkasnije 7 (sedam) dana po uplati cijene i troškova kupoprodaje. Primopredaja imovine izvršit će se najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od potpisivanja ugovora, ukoliko se stranke drugačije ne dogovore.

Poreze i druge troškove u vezi sa prodajom snosi kupac

Sve informacije mogu se dobiti na e-mail: borko.supeta@yahoo.com i na telefon stečajnog upravnika broj 066/877871

 

Stečajni upravnik