DI DE Delić d.o.o. Bihać

Više o DI DE Delić d.o.o. Bihać

Pokretnina

DI-DE Delić u stečaju - Prodaja opreme i zaliha stečajnog dužnika

DI&DE DELIĆ d.o.o. Bihać - u stečaju, Bihaćkih branilaca br.75,77000 Bihać,

ID 4263209330003, MBS:1-656-00,

int. 297, PDV 263209330003,

Broj: 017-0-Reg-l 9-000521

e-mail: adzaferbegovic@yahoo.de

 

Na osnovu odredbi Zakona o stečajnom postupku (»Službene novine Federacije BiH«, broj 29/03, 32/04, 42/06 i 68/05), Odluke Odbora povjerilaca i usmenog zaključka stečajnog sudije o datumu prodaje, stečajni upravnik DI&DE DELIĆ d.o.o. Bihać - u stečaju, objavljuje:

 

                                        OGLAS O PRVOJ PRODAJI POKRETNE IMOVINE

                              STEČAJNOG DUŽNIKA DI&DE DELIĆ d.o.o. Bihać — u stečaju

                               PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA PO PRAVILIMA ZiP-a

 

Prodaja pokretne imovine će se izvršiti dana 16.11.2020. godine u prostorijama Općinskog suda u Bihaću, sa početkom u 11,00 sati.

 

I. PREDMET PRODAJE

R.br.

Naziv oprema i mašina

Količina

Vrijednost

(KM)

1

Mašina za izradu PVC vrećica

1

927,50

2

Mašina za ekstrudiranie PVC folije ekstruder

1

1 025.00

3

Stalak za kontrolu i montažu valjaka

1

124.30

4

Mašina za fiekso štampu

1

3457,80

5

Rezać folije

1

286.40

6

Mašina za izradu kutija

1

152.70

7

Mašina za ventil vrećice

1

51.90

8

Mašina za varenje folije

1

134.60

9

Hladnjak

1

186.30

10

Ventilator

1

44.20

11

Hladnjaci za štampu

4

32,40

12

Elektromotor od ekstrodera

1

84,70

13

Čelični valjci

24

1 180.40

14

PVC vrećice

2400

120.00

15

Regenerat

7997.63

1.599.53

16

Boja u kantama

3013

0.00

17

Boja u buradima

3300

150.00

18

PE folija

898

1,347,00

19

Papirna ambalaža - kutije

300

360,00

UKUPNO (KM):

11.264,73

 

II. USLOVI PRODAJE

Navedena POKRETNA imovina prodaje se po cijenama kako je navedeno u oglasu, u fizičkom stanju na dan prodaje, na osnovu odluke odbora povjerilaca o tome koje se pokretnine prodaju po pravilima Zakona o izvršnom postupku. Imovina se na prvoj javnoj prodaji ne može prodati po cijenama koje su niže od jedne polovine vrijednosti utvrđene po sudskom vještaku.

Pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica. Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove. Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za pokretnu imovinu će se prihvatiti u rasponu najmanje 1 %, a najviše 10 % od početne cijene koju je odredio sudski vještak. Imovina se prodaje kao cjelina, a ukoliko ne bude zainteresovanih ponuđača za cjelokupnu poretnu imovinu, stečajni upravnik može odlučiti da prodaje pokretnu imovinu po pojedinačnim pozicijama koje su navedene u oglasu. Na javnom nadmetanju mogu učestvovati ponuđači koji izvrše polog-uplatu depozita u visini 1.127 KM (10% od procjene vrijednosti po vještaku).

Uplatu izvršiti na DI&DE DELIC d.o.o. Bihać - u stečaju, Bihaćkih branilaca hr 75 Bihać žiro-račun- 3385 0022 8597 8840 kod Unicredit Bank sa naznakom- za javnu prodaju pokretnina Poraz na promet, PDV i sve ostale troškove (demontaže, transporta, troškove prenosa vlasništva, notarske troškove i druge takse i troškove) snosi kupac. Imovina se prodaje po principu “vidjeno - kupljeno” te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati. Na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje. Prodavač zadržava pravo da prije ili nakon održane javne prodaje odustane od prodaje bez ikakvih obaveza naknade štete/troškova potencijalnim kupcima i bez obaveze davanja bilo kakvog obrazloženja. Uplatnicu sa dokazom o uplati depozita za javno nadmetanje ponudjač treba dostaviti najkasnije prije početka javnog nadmetanja. Ostali detalji prodaje su odredjeni Pravilima za učešće na licitaciji, sa kojima ce ponudjaci biti upoznati neposredno pred početak nadmetanja. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati u dogovoru sa stečajnim upravnikom i mogu se dobiti sve informacije na telefon 063-281 -081.

 

Stečajni upravnik