Nekretnina

DLD PETROL d.o.o. Banja Luka u stečaju - Prodaja benzinske pumpe sa halom u Bukvaleku

„DLD PETROL" d.o.o. u stečaju

Ul. Srpska 99, BANјA LUKA

 

Br. stečaja: 57 0 St 127589 18 St

Datum 01.10.2020. god.

 

Na osnovu člana 155, 157. i 160. Zakona o stečajnom postupku RS (Sl.Gl.RS 6r:16/16), a u skladu sa čl. 30. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl.Gl.RS br: 54/17) i Odluke Skupštine povjerilaca donesene 12.03.2020 godine, stečajni upravnik,

 

Objavljuje

 

                                                                            OGLAS

                        o drugoj prodaji imovine stečajnog - Benzinske pumpe sa halom u Bukvaleku

 

Prodaju se osnovna sredstva - nekretnine sa pripadajućom opremom: Benzinska pumpa sa halom na lokaciji Bukvalek na putu Banja Luka - Čađavica.

 

A1) Građevinski objekti

Nekretnine čine: zemlјište, objekti benzinske pumpe i hale i infrastruktura.

Zemlјište sa infrastrukturom, objekti benzinske pumpe sa nadstrešnicom i proizvodne hale se nalaze u mjestu Bukvalek, na putu Banja Luka - Čađavica.

Objekti su izgrađeni na zemlјištu ukupne površine 5.157 m2, koje je označeno sa kč. br. 1566/2 što odgovara kč. br. 3631/16 upisano u Posjedovni list br: 442/2 KO Bukvalek, te u Zemlјišnoknjižni izvadak broj: 970 KO SP Kola, vlasništvo„DPD Petrol" d.o.o. Banja Luka 1/1.

Vrijednost nekretnina procijenjena od strane vještaka građevinske struke Momčila Kovačevića je 760.407,00 KM.

Objekat benzinske pumpe je tlocrtne površine 73 m2 a sastoji se od prizemlјa i nezavršenog sprata - mansarde. Etaža prizemlјa je površine 47,45 m2. Ispred objekta se nalazi nadstrešnica tlocrtne površine 10,00x 10,00 m, visine 4,80 m.

Na lokaciji je izgrađen i monolitni objekat - hala tlocrtnih dimenzija 12,08x20,05 m, 242 m2. Površine zemlјišta pod betonskim pločama su površine 70 m2, pod betonskim prizmama 115 m2, pod asfaltom 647 m2. U zemlјište su ukopana tri čelična rezervoara za smještaj goriva, dva od 30 m3 i jedan od 50 m3.

 

A2) Oprema

Oprema se sastoji od namještaja za prodaju robe i aparata za točenje goriva, sve van upotrebe.

Procijenjena vrijednosto preme od strane Alekse Nјežića, vještaka mašinske struke je 875,00 KM.

 

A 3) Način i uslovi prodaje

Imovina stečajnog dužnika navedena u tačkama A1 i A2, prodaje se „u paketu" kao cjelina. Procijenjena vrijednost nekretnine sa pripadajućom opremom je 761.282,00 KM.

Imovina se ne može prodati ispod 1/3 njene procijenjene vrijednosti. Početna cijena za nadmetanje je 254.000,00 KM.

Prodaja imovine se vrši po načelu „viđeno-kuplјeno", te se naknadni prigovori i reklamacije na stanje imovine koja je predmet prodaje neće razmatrati.

Prodaja će se održati javnim nadmetanjem dana 10.11.2020. godine (utorak) sa početkom u 13 č u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108, Velika sala - prizemlјe.

Javna prodaja će se obaviti prikuplјanjem pismenih ponuda koje će se otvoriti početkom nadmetanja i nastaviti usmenim nadmetanjem od najviše ponuđene cijene pismenih ponuda. Pismene ponude se predaju stečajnom upravniku prije početka nadmetanja u zatvorenim i zapečaćenim kovertama a obavezno sadrže naziv i adresu ponuđača, iznos ponuđene cijene u KM, predmet prodaje i sa naznakom: za javno nadmetanje zakazano dana 10.11.2020. po oglasu„DLD Petrol" d.o.o. u stečaju Banja Luka. Javna prodaja će se obaviti prema Standardu o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika, Gl. VI, Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravlјanje stečajnom masom („Sl. Gl. RS" br: 54/17) A4) Pregled imovine i preuzimanje prodajne dokumentacije

Imovina se može pogledati u dogovoreno vrijeme uz prethodnu najavu na telefon broj: 065/547-976 (stečajna upravnica) ili telefon broj: 065/671-664 (Daliborka Kerezović).

 

Prodajnu dokumentaciju čine: Obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, Izjava o gu-bitku prava na povrat depozita, Izjava o pre-uziman u prodajne dokumentacije, Izvod iz „Proc.ne tržišne vrijednosti Benzinske pumpe u Bukvaleku, Grad Banja Luka", Izvod iz procjene opreme i Imovinsko-pravna dokumentacija. Dokumentacija se može preuzeti prema dogovoru uz prethodnu najavu na telefon broj: 065/547-976 (stečajna upravnica) ili telefon broj: 065/671-664 (Daliborka Ke-rezović) ili elektronski.

A5) Pravo na nadmetanje

1. Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva domaća i strana pravna lica, preduzetnici i fizička lica, koja su ispunila niže navedene uslove:

a)Preuzela prodajnudokumentaciju,

b)U predviđenom roku uplatila depozit na račun stečajnog dužnika: DPD Petrol d.o.o. u stečaju, broj: 571-010-00002760-29 kod Komercijalne banke Ad Banja Luka za predmet prodaje označen pod tačkom A3 u visini 50.000,00 KM, sa naznakom: Sredstva depozita za učešće u javnom nadmetanju, i to zaključno sa 06.11.2020 godine do 24:00 časa

v) Potpisala izjavu o gubitku prava na povrat depozita

g) Registrovala se kao učesnik na javnom nadmetanju

d) Dostavila ponudu

 

Za učešće u javnom nadmetanju moraju biti ispunjeni svi uslovi.

 

Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužni su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu, ponudu ili dokaz o predaji ponude i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati ličnu kartu, valjanu punomoć za zastupanje, ponudu ili dokaz o predaji ponude i dokaz o uplati depozita.

 

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zasgupniku (direktoru) ili punomoćniku.Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu, ponudu ili dokaz o predaji ponude i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predsgavlja punomođnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid ličnu kartu, valjanu punomoć, ponudu ili dokaz o predaji ponude i dokaz o uplati depozita.

 

Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrćivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

2.Javno nadmetanje održat će se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

3.Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je nekretnina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača stečajni upravnik će objaviti na oglasnoj tabli Suda

4.Svim učesnicima javnog nadmetanja se vraća depozit u roku od 8 dana od dana završetka javnog nadmetanja, osim proglašenom kupcu i drugom najboljem ponuđaču. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatrađe se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vrađanje depozita. Depozit koji je uplađen od strane odabranog ponuđača-kupca smatra se dijelom avansne uplate.

5.Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema zaključka, stečajni upravnik đe novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.

6.Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine na račun stečajnog dužnika broj: 571-010-00002760-29 kod Komercijalne banke Ad Banja Luka.

7.Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene, dužan je da prisgupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Stečajni upravnik predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenogUgovora o kupoprodaji.

8.Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuđetakse i poreze snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane nekretnine nikakvih obaveza.

9.O pravilima prodaje učesnici đe biti upoznati prije održavanja licitacije.

10.Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banja Luci, dnevnom listu „Večernje novosti" izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske

 

 

Stečajni upravnik:

Berić Risojević Ljubinka, dipl.ecc.