RIVIN d.o.o. Lukavac

Više o RIVIN d.o.o. Lukavac

Pokretnina

RIVIN doo Lukavac u stecaju - Prodaja pokretne imovine

DOO RIVIN U STEČAJU LUKAVAC

Magistralni put bb

Broj: P01-02/20

Datum: 08.10.2020. godine

 

Na osnovu člana 101-103 Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 29/03,32/04,42/06 i 52/18) i odluke Privremenog odbora povjerilaca od 07.10.2020. godine stečajni upravnik objavljuje:

 

                                                                                   OGLAS

            O PRVOJ PRODAJI POKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

 PREDMET PRODAJE:

Prodaje se pokretna imovina stečajnog dužnika koja se sastoji od pokretne imovine roba namijenjena prodaji:

 

LOT1.

 

a) Pokretne imovina sa upotrebnom dozvolom i koja se može reatestirati, odnosno za koju se može izdati atest prilikom stavljanja u funkciju označena od broja 1 do 214 Elaborata o procjeni tržišne vrijednosti zaliha po procijenjenoj vrijednosti 153.697,24 KM.

b) Kupac LOT-a 1 prilikom kupovine roba naznačenih u LOT-u 1 preuzima cjelokupnu pokretnu imovinu koju je potrebno uništiti shodno zakonu o zaštiti okoliša.

 

LOT2.

Pokretna imovina za koju stečajni dužnik ne posjeduje upotrebne dozvole i koja se ne može reatestirati, odnosno za koju nije moguće obezbijediti atesnu dokumentaciju prilikom stavljanja u promet označena od broja 1 do broja 553 Elaborata o dopuni procjene tržišne vrijednosti zaliha po procijenjenoj vrijednosti 56.731,04 KM.

 

USLOVI I NAČIN PRODAJE:

1. Imovina se prodaje po lotovima s tim zainteresovani ponuđač može ponuditi kupovinu i kao cjelinu.

2. Prodaja pokretne imovine vrši se po principu viđeno-kupljeno bez prigovora i naknadnih reklamacija i primjedbi za predmete prodaje od strane kupca ili prodavca.

3. Prodavač ne snosi nikakvu odgovornost za kvalitet i bilo kakvu dalju upotrebu imovine kupljenu od strane kupca po bilo kom LOT-u ili kao cjelie.

4. Navedena procijenjena vrijednost po LOT-u 1 i LOT-u 2 ili kao cjelina predstavlja cijenu ispod koje se imovina po lotovima ne može prodati.        

5. Prodavač je obavezan kupcu predati i upotrebne dozvole za kupljenu robu izdatu od strane ZGREBINSPEKT Mostar za LOT 1.

6. Sva dokumentacija za pregled činjeničnog stanja nalazi se kod stečajnog upravnika broj telefona 061/337-991.

7. Pregled pokretne imovine zainteresovani ponuđači mogu pregledati na lokaciji navedenoj u javnom oglasu uz prethodnu najavu stečajnom upravniku do dan prije isteka roka za predaju ponuda.

8. Sastavni dio ponude je izjava ponuđača daje upoznat sa stanjem pokretne imovine po LOT-ovima i načinu uništenja imovine shodno Zakonu o zaštiti okoliša.

9. Ponude u zatvorenim kovertma dostaviti na adresu Općinski sud u Tuzli, ul. Trg ZAVNOBIH-a bb 75000 Tuzla sa pozivom na broj: 32 0 St 337946 18 St najaksnije do 28.10.2020. godine do 14 časova.

10. Javno otvaranje ponuda će se obaviti 28.10.2020. godine na adresi Općinskog suda u Tuzli, sa početkom 14 i 30 časova.

11. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja izvrše uplatu novčanih sredstava kao polog depozita u visini 10.000,00 KM za LOT 1 i 5.674,00 KM za LOT 2 ili 10.000,00 KM ako je ponuđeč nudi kupvinu pokretne imovine kao cjeline na žiro račun broj otvorenog kod SBER Banke d.d. Tuzla 140-40111200447-21.

12. Svi porezi, takse i druga davanja prilikom kupovine, preuzimanja padaju na teret kupca.

13. Dokaz o uplati depozita dostaviti uz ponudu ili najkasnije do 28.10.2020. godine do 14 časova.

14. Ponuđačima čije ponude budu nižerangirane, osim za tri najbolja ponuđača, uplaćeni depozit biće vraćen odmah po završetku javnog nadmetanja.

15. Drugorangiranom i trećerangiranom ponuđaču iznos depozita biće vraćen po zaključenju ugovora i plaćanja od strane prvorangiranog ponuđača.

16. Preuzimanje u posjed imovine izvršiće se dva dana po uplati cjelokupnog postignutog iznosa u javnom nadmetanju od strane najpovoljnijeg ponuđača. Maksimalan rok za uplatu postignute cijene iznosi 15 dana od dana zaključenja javnog nadmetanja.

17. Ukoliko najpovojniji ponuđač ne uplati ponuđeni iznos u roku od petnaest dana od dana završetka javnog nadmetanja gubi pravo na povrat depozita a pobjednikom se proglašava drugorangirani ponuđač.

18. Ukoliko se javi samo jedan ponuđač po LOT-u 1 ili LOT-u 2 ili kao cjeline sa ponudom koja nije niža od ponuđena najniže cijene za prodaju proglasiće se pobjednikom.

19. Ukoliko se javi više ponuđača sa ponudama koje nisu niže od najniže cijene po LOT-u lili LOT-u 2 ili kao cjeline za prodaju organizovaće se javno nadmetanje u cilju postizanja najpovoljnije prodajne cijene.

20. Iznos podizanja ponuđene cijene između kalifikovanih ponuđača iznosi minimalno 1.000,00 KM bilo da se radi o kvalifikovanim ponuđačima po LOT-1 ili LOTU 2 ili kao cjelini.

21. Pokretnina imovina označena kao LOT 1 I LOT 2 nije opterećena razlučnim pravom.

22. Prilikom proglašenja pobjednika prednost pri istim uslovima ima kupac koji je ponudio kupovinu pokretne imovine kao cjeline.

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Hamidović Besim dipl ecc