Pokretnina

FABRIKA ZA PROIZVODNJU ŽICE ad Novo Goražde u stečaju - Prodaja nekeretnina u Kopačima

„FABRIKA ZA PROIZVODNJU ŽICE" a.d. u stečaju

NOVO G0RAŽDE"

 

 

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca od 22.06.2020, godine i saglasnosti Odbora povjerilaca od 10.09.2020. godine, stečajni upravnik

 

                                                                                        OGLAŠAVA

           javno nadmetanje za prodaju nekretnine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

 

Predmet prodaje je nekretnina dobijena:

Pravosnažnom i izvršnom Presudom Okružnog privrednog suda 1. Sarajevo broj 61 0 Ps 010720 17 Ps od 04.09.2018. godine, na osnovu koje je stečajni dužnik vlasnik 1/1.

Na osnovu navedene presude , nalaza vještaka arhitektonske i geodetske štuke i elaborata o procjeni tržišne vrijednosti nepokretnosti od strane vještaka građevinske struke, od 08.06.2020. godine, prodaji se izlaže:

- Poslovna zgrada u privredi površine 12490 m2 označena kao k.č.5759/6

- Ekonomsko dvorište površine 7557 m2, dio k.č. 5759/6

- Ekonomsko dvorište površine 1216 m2, označen kao k.č. 5759/25

- Poslovna zgrada u privredi površine 444 m2, označena kao k.č.. 5759/27

- Ekonomsko dvorište površine 884 m2 označeno kao k.č. 5759/27

Nekretnine su dio kompleksa objekata proizvodnoposlovne namjene sa pripadajućom infrastrukturom u Novom Goraždu, KO Kopači.

Unovčenje nepokretnosti vrši se na osnovu pravosnažne sudske presude i sav rizik oko uknjižbe pada na kupca.

Početna cijena za nadmetanje iznosi 1.496.514,50 KM

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponudu i dokaz o uplati depozita, koji iznosi 50.000,00 KM na račun stečajnog dužnika broj: 562- 006-81349429-34 koji se vodi kod NLB ad Banja Luka, filijala Foča

Ponude dostavljati u zatvorenim kovertama, putem pošte, preporučeno, sa naznakom «PONUDA - NE OTVARAJ«, na adresu: Stečajni upravnik Vlade Simović, ul. Petra Bojevića III/44, 73300 Foča do 10.10.2020. godine

U ponudi navesti ponuđenu cijenu koju ste spremni da platite, dokaz o uplaćenom depozitu, kao i osnovne podatke o ponuđaču.

U razmatranje će se uzeti samo one ponude gdje je ponuđač ponudio početnu cijenu i veću od početne cijene. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Sve potrebne informacije se mogu dobiti na telefon 065/626-576, a imovina se može razgledati u dogovoru sa stečajnim upravnikom.

Imovina se prodaje u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu i naknadne primjedbe se neće uzimati u obzir

Stečajni upravnik će u prisustvu najmanje tri člana licitacione komisije izvršiti otvaranje ponuda dana 14.10.2020.  god. uli časova na adresi stečajnog dužnika.

Za kupca biće proglašen ponuđač sa najvećom ponuđenom cijenom.

Zaključak o najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik će dostaviti na adresu ponuđača odmah nakon licitacije. Ukoliko bude najpovoljnijih ponuđača sa istom ponuđenom cijenom, kupeom će se proglasiti ponuđač koji je prije uplatio depozit.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, za kupovinu navedene nekretnine, ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana, gubi pravo na uplaćen depozit, a Zaključak će se dostaviti sledećem najpovoljnijem ponuđaču. Ukoliko ni drugi po redu najpovoljiji ponuđač u zadatom roku ne uplati ponuđenu cijenu, gubi pravo na depozit, a Zaključak će se uputiti tračem po redu najpovoljnijem ponuđaču. Ako se desi da ni treći ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu, gubi pravo na uplaćeni depozit, a nekretnina će se ponovo izložiti prodaji.

Ponuđačima čije ponude ne budu prihvaćene depozit će se vratiti po okončanju licitacije.

Svi troškovi vezani za prodaju padaju na teret kupca.

 

Stečajni upravnik