LASTA ad Istočno Sarajevo

Više o LASTA ad Istočno Sarajevo

Pokretnina

Lasta a.d. Istočno Sarajevo u stečaju - Prodaja mašina i opreme

"LASTA" ad u stečaju, I. Sarajevo

Ul. Karađorđeva br.19

 

Datum: 09.09.2020. god.

 

Na osnovu odluke Skupštine povjerilaca, stečajnog dužnika „LASTA" ad u stečaju I. Sarajevo, od 22.06.2020.godine i saglasnosti Odbora povjerilaca od 08.09.2020. godine, a u smislu odredaba člana 161 i 166 Zakona o stečaju, stečajni upravnik,

                                                                               OGLAŠAVA

     Treće javno nadmetanje za prodaju pokretne imovine stečajnog dužnika prikupljanjem                                                                                          pisanih ponuda

 

Predmet prodaje je pokretna imovina koja je iskazana u Izvještaju o procjeni vrijednosti pokretne imovine. U Izvještaju o procjeni vrijednosti pokretne imovine prikazana je procjena mašina i opreme od rednog broja 001 do rednog broja 302. Predmeti ispred kojih je redni broj zaokružen nije predmet prodaje, jer su isti prodarti na prvom i drugom javnom nadmetanju.

Početna cijena za nadmetanje je procjenjena vrijednost iskazana u Izvještaju o procjeni vrijednosti pokretne imovine, umanjena 50%.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponudu i dokaz o uplati depozita, koji iznosi 10% od početne cijene. Depozit uplatiti na račun stečajnog dužnika broj: 562- 006-81563375-45 koji se vodi kod NLB Razvojna banka, filijala Foča.

Ponude dostavljati u zatvorenim kovertama sa naznakom «PONUDA - NE OTVARAJ«, na adresu stečajnog upravnika: Vlade Simović, ul. Petra Bojovića III/44, 73300 Foča zaključno sa 30.09.2020. godine.

Mašine i oprema kod kojih nije iskazana vrijednost u Iazvještaju o procjeni vrijednosti pokretne imovine, prodavače se kao sekundarna sirovina.

U ponudi navesti predmet koji licitirate, redni broj pod kojim se nalazi predmet u Izvještaju o prcjeni, i inventarni broj koji će te vidjeti prilikom razgledanja, zatim ponuđenu cijenu koju ste spremni da platite, dokaz o uplaćenom depozitu, kao i osnovne podatke o ponuđaču.

U razmatranje će se uzeti samo one ponude gdje je ponuđač ponudio početnu cijenu i veću od početne cijene. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Na izlicitiranu ponudu se obračunava PDV

Sve potrebne informacije se mogu dobiti na telefon 065/626-576, a razgledanje mašina i opreme kao i uvid u Izvještaj o procjeni pokretne opreme može se obaviti utorkom od 9 do 14 časova Imovina se prodaje u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu.

Stečajni upravnik će u prisustvu najmanje dva člana Odbora povjerilaca izvršiti otvaranje ponuda dana 07.10.2020. god. u 10 časova u prostorijama stečajnog dužnika.

Za kupce biće proglašeni ponuđači sa najvećom ponuđenom cijenom.

Zaključak o najpovoljnijim ponuđačima stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupaca. Ukoliko bude najpovoljnijih ponuđača sa istopi ponuđenom cijenom, kupeom će se proglasiti ponuđač koji je prije uplatio depozit. Ponuđačima čije ponude ne budu prihvaćene depozit će se vratiti po okončanju javnog nadmetanja.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, za kupovinu jednog ili više licitiranih predmeta, ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 8 dana, od dana prijema zaključka i fakture, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita, a za kupca će se proglasiti sledeći najpovoljniji ponuđač.

Svi troškovi vezani za prodaju imovine padaju na teret kupca.

 

Stečajni upravnik