Nekretnina

KRIVAJA ŽEPČE doo Žepče u stečaju - Prodaja nekretnina u Žepču

DPD „KRIVAJA-ŽEPČE" d.o.o u stečaju Žepče

Stečajni upravnik

 

Broj: St-083204/13-09/20-p

Datum:09.09.2020. godine

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiHbroj 29/03, 32/04 i 42/06),Odluke skupštine povjerilaca od 08.04.2014. godine iOdluke Odbora povjerilaca od 15.08.2020. godine. Stečajni upravnik DPD ,,KRIVAJA-ŽEPČE“ d.o.o u stečaju Žepče, raspisuje

 

                                                                        OGLAS

                                                            O PRODAJI IMOVINE

A. Predmet oglasa je prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem:

I NEKRETNINE U ŽEPČU, ulica Prva bb, što uključuje slijedeću imovinu:

1. Zemljište sa izgrađenim objektima -Parcela br.5- proizvodna hala, nekretnina ukupne površine 7.280 m2 , broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 232/8,234/19,235/3 i 237/1 , upisane u Posjedovnom listu broj 235, Jedna patina suvlasništva na parceli 2- Interni put, ukupne površine 1.534,00 m2, broj parcela s.p.ŽEPČE- GRAD.br:237/3,238/3,238/4 i 238/5, upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:  670.000,00 KM, depozit 33.500 KM,

2. Zemljište sa izgrađenim objektima- Parcela br.6- tečnih goriva 5, nekretnina ukupne površine 5.662 m2 , broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 237/2 i 238/10, upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Jedna petina suvlasništva na parceli 2- Interni put, ukupne površine 1.534,00 m2, broj parcela s.p. ŽEPČE- GRAD. br: 237/3,238/3,238/4 i 238/5, upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena: 190.000,00 KM, depozit 9.500 KM,

3. Zemljište sa izgrađenim stambeno-poslovnim objektom, - Parcela br.7-kuća 1, nekretnina ukupne površine 914 m2, broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 233/1 i 235/1, upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:  40.000,00 KM, depozit 2.000 KM,

4. Zemljište sa izgrađenim stambeno-poslovnim objektom. Parcela 8.- kuća 2, nekretnina ukupne površine 728 m2, broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 233/2,234/8 i 235/4, upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:  38.000,00 KM, depozit 1.900 KM,

Prodajna cijena kuća 1 i 2 iznosi 72.000 KM, ako se kupuju zajedno.

 

Cijena I način prodaje:

1. Početna prodajna cijena je utvrđena na osnovu Odluke Skupštine i Odbora povjerilaca.

2. Prodaja imovine izvišitće se usmenim javnim nadmetanjem

3. Nekretnine se prodaju bez upisanih tereta.

 

C. Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave: prijavu u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje i naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave i dokaz o plaćenom detozitu.

2. Prodaja imovine javnim nadmetanjem će se održati dana 28.09.2020. godine (ponedjeljak) u 10 sati u Poslovnoj zgradi firme.

3. Uslovi prodaje su:

- nekretnine firme su u posjedu I vlasništvu , ali se prodaju u stanju upisanom u Katastrima PL 235 kod Službe za graditeljstvo 1 prostorno uređenje Općine Žepče, a nei u zemljišno jknjiz iZemljišno knjižnog ureda Općinskog suda Žepče. Kupac kupuje imovinu firme u postojećem pravnom stanjuje postupak uspostave zemljišne knjige može pokrenuti o svom trošku nakon kupovine.

- ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od iste navedene pod tačkom A. ovog Oglasa, najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje,

- na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji, na imegarancije (depozita), uplate novčana sredstava u iznosu od 5% od početne cijene na transakcioni račun DPD „KRIVAJA-ŽEPČE" đ.o.o u stečaju Žepče broj: 134-090-00003721-72, kod ASA BANKE dd Zenicaili u blagajnu, sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju, uznavođenje predmeta kupovine, sve poreze I troškove vezane za ovuku poprodaju snosi kupac,

- prodaja se vši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje, ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prodaje smatra se da je odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

5. Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana u krugu tvornice, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 061/796-196.