MAPEX dd Maglaj

Više o MAPEX dd Maglaj

Pokretna i nepokretn

MAPEX dd Maglaj u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika

«MAPEX» d.d. - u stečaju MAGLAJ

Stečajni upravnik

Broj: St-165917/18-09/20

Dana, 09.09.2020. godine

 

Na osnovu člana 101. i 103. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03, 32/04, 42/06 i 52/18), Odluke skupštine povjerilaca od 05.06.2019. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 07.09.2020. godine, stečajni upravnik „МАРЕХ" d.d. u stečaju Maglaj, raspisuje

 

                                                                                OGLAS

                                                                   O PRODAJI IMOVINE

A. Predmet oglasa je prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem:

I NEKRETNINE u Maglaju i to:

1. Hotel „GALEB" sa zemljištem, površina hotela iznosi 2.088,98 m2, a zemljišta 3.094,00 m2, iskazano u KO Maglaj na ZK uložcima broj 11298, 3480,3512i3513iu Posjedovnom listu broj 292 na parcelama broj:1473/l, 1473/2, 1475/4 i 1475/5.

Početna prodajna cijena je: 970.000 KM,  depozit 48.500 KM,

2. Zemljište „OMERDINO POLJE" površine 202.919 m2, iskazano u KO Maglaj na ZK uložcima 'broj: 1198 i 3902 i u Posjedovnom listu broj 292 na parcelama 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658,

2659, 2660,2661,2662. 2663, 2757. 2759,2760 i 2761.

Početna prodajna cijena je:  2.340.000  KM, depozit  117.000 KM,

3. Poslovna zgrada u privredi i dvorište ukupne površine 64 m2, iskazano u KO općina Maglaj na ZK uložku broj 2804 i u Posjedovnom listu broj 292 na parceli broj 1865

Početna prodajna cijena je:  6.000  KM,  depozit  300 KM,

4. Maglaj Bara površine 673 m2, iskazano u KO Maglaj na ZK uložcima broj 3665 i u Posjedovnom listu broj 292 na parceli broj 2629.

Početna prodajna cijena je:  9.000 KM,  depozit 450 KM.

5. Poslovni prostor u Maglaju - podrumska prostorija površine 222 m2, iskazano u KO Maglaj na ZK uložcima broj 6360 na parceli broj 1430/19 ЕJ1.

Početna prodajna cijena je: 28.000 KM, depozit 1.400   KM

 

B. Cijena i način prodaje :

1. Početna prodajna cijena je utvrđena na osnovu Odluke Skupštine i Odbora povjerilaca.

2. Prodaja imovine će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem.

 

C. Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave: prijavu u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje i naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave i dokaz o plaćenom detozitu.

Prodaja imovine jaynim nadmetanjm će se održati dana 30.09.2020. godine (srijeda ) u 10 sati.

2. Uslovi prodaje su:

imovina firme se prodaje pojedinačno, kupac kupuje imovinu firme, u postojećem stanju, ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od iste navedene pod tačkom A.l. ovog Oglasa,

- najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje,

- na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava u iznosu od 5% za nekretnine od početne cijene, na transakcioni račun „МАРЕХ“ d.d. u stečaju Maglaj broj: 3385502270273157, otvoren kod UniCredit bank dd Mostar., sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju, uz navođenje predmeta kupovine, sve poreze i troškove snosi kupac,

prodaja se vši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, vezano za predmet prodaje, ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prodaje smatra se da je odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

3. Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana od 08-15 sati u prostorijama društva „МАРЕХ" d.d. u stečaju Maglaj, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 061/153 505 i 061/796-196