Pokretna i nepokretn

IP KRIVAJA doo Zavidovići u stečaju - Prodaja nekretnina i pokretnine stečajnog dužnika

U skladu sa članom 25. i 51., a u vezi sa članom 101. 102, 108. i 29. Zakona o stečajnom postupku SI. novine FBiH broj: 29/03, 32/04, 42/06,52/18), te Odluke odbora povjerilaca stečajnog dužnika odluka broj: OP-78-III/2020 od 17.08.2020. godine u predmetu broj: 43 0 St 040825 10 St Općinski sud u Zenici, Stečajni upravnik IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju oglašava:

 

                                                                          JAVNU PRODAJU

                                               Nekretnina i pokretnine stečajnog dužnika

 

1. Zakazuje se prodaja javnim usmenim nadmetanjem zadan 12.10. (ponedeljak ) 2020. godine u 11,00 sati u Upravnoj zgradi “Vila”, Radnička bb, Zavidovići

2. Predmet prodaje - nekretnine i pokretnina stečajnog dužnika po lotovima kao organizaciono - tehnološkim cjelinama i pokretnina kako slijedi:

 

1. PREDMET PRODAJE-nekretnine stečajnog dužnika

1.1. Parcele zemljišta i poslovna zgrada u privredi. Izvod iz posjedovnog lista broj 1106 K.O. Zavidovići, Zemljišno knjižni izvadak, K.O. Zavidovići, ZKU broj 49

LOT 5. - Početna cijena prodaje 409.115,52 KM bez poreza

PILANA, poslovna zgrada u privredi, zemljište uz privrednu zgradu

KČ 321/40, Poslovna zgrada u privredi, 3552 m2, KO Zavidovići

KČ 321/40, Zemljište uz privrednu zgradu, 394 m2, KO Zavidovići

321/40, Zemljište uz privrednu zgradu, 60 m2, KO Zavidovići

Pravo služnosti na pristupni put K.Č. 321/6 koji izlazi na glavnu ulicu označenu sa KČ 1737/1 koja se nastavlja u pravcu sjevera u dužini od 205 m, nakon 160 m koji na raskrsnici skreće ulijevo u pravcu zapada-na dužini K.Č. 321/9, K.Č. 321/37, K.Č. 321/38, K.Č. 321/39, K.Č. 321/40.

 

1.2. Vila, Kamena kuća, građevinsko zemljište. Izvod iz posjedovnog lista broj 1106 K.O. Zavidovići.

LOT 7. Početna cijena prodaje 1.002.643,54 KM bez poreza

K.Č. 675/3, Vila 290m2, KO Zavidovići

K.Č. 675/3, Kamena kuća 187m2, KO Zavidovići

K.Č. 675/3, Dvorište 3905m2, KO Zavidovići,

Komsija za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je Odluku o proglašenju historijske građe Vila (upravna zgrada) „Krivaja" d.o.o. u Zavidovićima nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, broj: 07.4.-2.3-37/18-24 od 21.12.2018. godine.

 

1.3. Poslovni prostor. Zemljišno knjižni izvadak K.O. VITEZ, ZKU 1611

LOT 9. Početna cijena prodaje 26.393,58 KM bez poreza

K.Č.1019/5, k.o. Vitez, ul. Petra Savičića bb, poslovni prostor, površine 39,63m2

 

1.4. Parcela zemljišta. Zemljišnoknjižni izvadak, k.o. Careva Ćuprija II, ZKU 429

LOT 12. Početna cijena prodaje 1.764,00 KM bez poreza

k.č.1743, pašnjak, 4 klase, Haluge, površine 44lm2, k.o. Careva Ćuprija II.ž

1.5. Prcela zemljišta Izvod iz posjedovnog lista broj 1106 K.O. Zavidovići.

 

LOT 14. Početna cijena prodaje 68.714,00 KM bez poreza

K.Č. 223/1, Pilana 345m2, KO Zavidovići K.Č. 1734/4, Želj.pruga 1117m2, KO Zavidovići

Identifikacija oglašene imovine za LOT 5, LOT 7, LOT 9, LOT 12, LOT 14, Prema Nalazu i mišljenju, urađenom od strane stalnog sudskog vještaka arhitektonske struke, Fahrudin Delić, broj: 131-F-2019-766 od 01.07.2019. godine, broj: 114-F-2018-529 od 18.07.2018. godine, broj: 117-F-2018-532 od 19.07.2018. godine, broj: 85a-F-2018-5Q0 od 20.05.2018. godine i Апех na nalaz i mišljenje, broj: 85b-F-2018-500 od 30.05.2018. godine, Nalaz i mišljenje o procjeni tržišnih fer cijena šumskih i poljoprivrednih parcela veličine ispod lO.OOOm2 u ko Careva Ćuprija I i II u Općini olovo, uređen od vještaka mr.sc. Ahmed Dizdarević dip.ing., od 29.06.2016. godine.

 

2. PREDMET PRODAJE- pokretnina stečajnog dužnika

2.1. Parna lokomotiva- Kusače - ser.br.4379

Početna cijena prodaje 50.000,00 KM bez PDV

Pama lokomotiva Kusače proizvedena 1901 u lokomotivskoj fabrici KRAUS COMP.MUNCHEN&LINZ- NJEMAČKA, serijski broj 4379, snage 90 ks.

Identifikacija oglašene imovine prema: “Nalaz i mišljenje sudskog vještaka Procjena tržišne vrijednosti parne lokomotive - kusače, urađen od strane stalnog sudskog vještaka mašinske struke Nafiza Balihodžića iz Donjeg Vakufa, od 02.03.2020. godine.

 

3. UVJETI I NAČIN PRODAJE

3.1. Navedena nepokretna imovina LOT 5. nad kojim je utvrđeno razlučno pravo, LOT 7, LOT 9, LOT 12, LOT 14 prodaju se kako je navedeno u Oglasu po lotovima pojedinačno, kao i pokretnina Pama lokomotiva Kusače u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje.

3.1.2. Kupac lota 5 dužan je nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora ostatak kupoprodajne cijene u iznosu 368.203.96 KM platiti na dvanaest jednakih mjesečnih rata u iznosu od 30.683,66 KM. Kupac lota 5. po zaključenju kupoprodajnog ugovora može ući u posjed imovine, a ne vlasništva i izvršiti prenos vlasništva dok u cijelosti ne isplati kupoprodajnu 

3.2. Usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove.

3.3. Pravo učešća u nadmetanju imaju sva domaća i inozemna fizička i pravna lica sa dokumentacijom koja ih identifikuje i izvršenom uplatom depozita u iznosu od 10% od početne prodajne cijene imovine iz ovog oglasa na transakcione račune dužnika broj: 141-306-53200041-52 kod Bosna Bank International DD Sarajevo do početka prodaje. Strana pravna i fizička lica moraju ispunjavati zakonom propisane uslove za sticanje prava vlasništva.

3.6. Ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja i nekretnine se ne mogu prodati ispod početne prodajne cijene.          

3.7. Sve nekretnine se prodaju bez pokretnina, sa rokom predaje nakon isteka roka od 60 dana od dana zaključenja ugovora, izuzev Kamene kuće koja će se predati nakon 18 mjeseci od zaključenja ugovora.

3.8. Cijena postignuta na javnom nadmetanju je cijena bez Poreza na promet nekretnina, plaćanje poreza i sve ostale troškove snosi kupac.

3.9. Imovina se prodaje po principu „viđeno-kupljeno”, te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu ne mogu uvažavati.

3.10. Najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, izuzev lota 5. osim ako se nagodbom postigne drugi rok i za to da saglasnost Odbor povjerilaca. Uplačeni depozit je garancija za isplatu ukupne kupoprodajne cijene i ukoliko kupac ne ispoštuje uslove ugovora gubi pravo na uplačeni depozit u cjelosti.

3.11. Prva najpovoljnija ponuda se proglašava za kupca.

3.12. Ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca, položeni novac će se vratiti u roku 15 dana od dana okončanja javnog nadmetanja.

3.13. Prije početka nadmetanja stečajni upravnik će objaviti visinu iznosa nadmetanja za svaki lot pojedinačno.

3.14. Prodavač može odustati od prodaje imovine, kao i odabrani ponuđači od kupovine do zaključenja kupoprodajnog ugovora.

3.15. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu od 09:00 h do 15:00 h u sjedištu stečajnog dužnika i na telefon broj: 00387 32 877-874.

 

STEČAJNI UPRAVITELJ

Dr. sc. Hamdija Muratović