Pokretnina

JKP KOMUNALNO dd Živinice u stečaju - Prodaja mašina i opreme stečajnog dužnika

Javni oglas za prodaju imovine JKP "Komunalno" d.d. Živinice, u stečaju, Prva ulica broj 190

 

Broj: 32 0 St 310126 17 St

 

Na osnovu člana 101., 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine FBiH" broj 29/3, 32/04 i 42/06), odluke Skupštine povjerilaca od 10.052018. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 04.09.2020. godine, stečajni upravnik, dana 04.09.2020. godine, objavljuje: 

 

                                                                JAVNI OGLAS

                                       radi prodaje imovine stečajnog dužnika

 

I

Predmet prodaje je pokretna imovina stečajnog dužnika, koja se nalazi u Živinicama u ulici Prva ulica broj 190. Pokretna imovina se sastoji od: radna mašina Čistilica ISAL PB 155 D i montažni objekti locirani na Gradskoj pijaci (pijačni štandovi).

LOT 1. - deveta prodaja

Radna mašina Čistilica ISAL PB 155 D

Početna cijena imovine za LOT 2. iznosi 12.371,07 KM (+ 17 % PDV)

LOT 2. - šesta prodaja

Pijačni štandovi 1 komad

Pijačni štand / komad 207,36 KM (+ 17 % PDV)

 

II

USLOVI PRODAJE

a) Navedena imovina se prodaje po vrijednostima koje je utvrdio Odbor povjerilaca i ponuđena cijena ne može biti manja od utvrđene. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, domaća i strana, koja polože depozit:

> 1000,00 KM za imovinu navedenu u LOT 1

> 50,00 KM za imovinu navedenu u LOT 2

b) Ponuđači su dužni dostaviti podatke o svom identitetu, izjavu da će u slučaju izbora za najpovoljnijeg ponuđača preuzeti na sebe sve obaveze PDV-a i sve druge obaveze vezane za promet pokretne imovine, te izjavu da pokretne stvari kupuju u viđenom stanju, po principu ,,viđeno-kupljenoM, tako da se isključuju svi naknadni prigovori i reklamacije.

c) Uz propisanu dokumentaciju i izjave, svi ponuđači dužni su dostaviti dokaz o uplati propisanog depozita, koji se uplaćuje na račun prodavca JKP „Komunalno" d.d. Živinice u stečaju, koji je otvoren kod NLB banke dd Sarajevo, poslovnica Živinice, broj 1321102019535153.

d) Koverte sa dokumentima dostavljaju se poštom ili lično na adresu sjedišta stečajnog upravnika u Tuzli. Kazan Mahala br.3. Rok za dostavljanje dokumentacije je do početka ročišta za prodaju. Ročište za prodaju će se održati u prostorijama sjedišta stečajnog upravnika u Tuzli. Kazan Mahala 3, dana 22.09.2020. godine (utorak) sa početkom u 11:00 sati.

e) Postupak prodaje i usmeno nadmetanje će voditi komisija koju imenuje stečajni upravnik. Zadatak komisije je da utvrdi ispravnost dokumentacije navedene), te da rukovodi usmenim nadmetanjem, a zatim da proglasi najpovoljnijeg ponuđača, rukovodeći se pri tome isključivo najpovoljnijom ponuđenom cijenom.

f) Najuspješnji ponuđač, koji bude proglašen pobjednikom, dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 10 dana od dana zaključenja usmenog nadmetanja, a u protivnom gubi pravo na položeni depozit.

g) Svim ostalim ponuđačima će se izvršiti povrat uplaćenog depozita u roku od tri radna dana nakon uplate kupoprodajne cijene predmeta prodaje.

h) Ukoliko najuspješniji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 10 dana, smatrat će se da je isti odustao od kupnje, te će se na zaključenje pozvati slijedeći rangirani ponuđač, uz uslov da ponuđena kupoprodajna cijena nije manja od početne cijene iz ovog javnog oglasa.

i) U slučaju odustanka i drugog ponuđača, pod istim uslovima može se pozvati i treći rangirani ponuđač.

lj) Predaja i raspolaganje pokretnom i nepokretnom imovinom će se izvršiti komisijski odmah po pravosnažnosti Rješenja o dosudi.

NAPOMENA

Imovina se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 13,00 sati na prostoru gradske pijace i na adresi stečajnog dužnika uz obavezan prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom. Za sve informacije kontaktirati na broj 061/164-125 ili alisabijedic@yahoo.com

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Alisa Bijedić, dipl. oec.