DENARO doo Bihać

Više o DENARO doo Bihać

Nepoznato

DENARO doo Bihac u stečaju - Rješenje o uvažavanju žalbe

Kantonalni sud u Bihaću u vijeću sastavljenom od sudija ovog suda Nadarević Fate kao predsjednika vijeća, Ivaniš Vlatke i Šahinović Gare kao članova vijeća, postupajući u stečajnom postupku nad stečaj nim dužnikom d.o.o. "Denaro" Bihać, ul. Banjalučka bb, zastupan po punomoć niku Almiru Smajić advokatu iz Bihaća, radi otvaranja stečajnog postupka, odlučujući o žalbi stečajnog dužnika izjavljenoj na rješenje Općinskog suda Bihać broj 17 0 St 104924 20 St od 16.06.2020. godine, u sjednici vijeća održanoj dana 10.08.2020. godine donio je slijedeće


                                                                              RJEŠENJE

 


Uvažava se žalba žalitelja d.o.o. "Denaro" Bihać, te se prvostepeno rješenje ukida i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovni postupak.

 

Obrazloženje


Rješenjem Općinskog suda u Bihaću broj 17 0 St 104924 20 St od 16.06.2020. godine, po prijedlogu predlagača Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo otvoren je stečajni postupak nad imovinom pravnog lica d.o.o. "Denaro" Bihać dana 16.06.2020. godine, odnosno odlučeno sadržajno kako je to i navedeno u izreci pobijanog rješenja. Protiv ovog prvostepenog rješenja, žalitelj d.o.o. "Denaro" Bihać je blagovremeno po punomoćniku izjavio žalbu kojom rješenje pobija u cijelosti, zbog povrede odredaba Zakona o stečajnom postupku FBiH, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede materijalnog prava, s prijedlogom da se žalba uvaži, pobijano rješenje u cijelosti ukine i odbaci kao nedopušten prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.


U obrazloženju žalbenih razloga žalitelj navodi da pobijanim rješenjem nisu dati valjani razlozi za odbijanje prigovora žalitelja iznijetih u toku prethodnog postupka u pogledu nedopuštenosti podnijete prijave od strane Raiffeisen Bank d.d. BiH kao razlučnog povjerioca na imovini stečajnog dužnika, da je u tom postupku žalitelj dokazao da ne postoje procesne pret postavke za otvaranje stečajnog postupka jer ne postoje obavezni zakonski kumulativni uvjeti za podnošenje prijedloga za otvaranje stečaja od strane dužnikovog povjerioca. Žalitelj navodi da podnosilac prijedloga uopće ne pominje bitne činjenice, a to da su nesporna potraživanja osigurana hipotekom na nekretninama žalitelja što potvrđuju zemljišnoknjižni ulošci broj 16622, broj 11838 i broj 1 1836, svi k.o. Bihać Grad, da su založene nekretnine procijenjene od strane stalnih sudskih vještaka u ukupnom iznosu 5.056.115,00 KM, da predlagač prikriva postojanje izvršne isprave koju je nedvojbeno posjedovao u vrijeme podnošenja prijedloga za otvaranje stečaja od 06.02.2020. godine - potvrda izvršnosti ot pravka Ugovora o zasnivanju hipoteke broj Opu-Ip 245/2018 od 29.01.2020. godine. Žalitelj navodi da je paušalna ocjena prvostepenog suda da je podnosilac prijedloga učinio vjerovatnim da svoja potraživanja neće moći potpuno namiriti iz predmeta na koji se odnosi njeno razlučno pravo i da je ovakav zaključak rezultat pogrešnog tumačenja Zakona o stečajnom postupku te da nisu cijenjeni dokazi žalitelja čime je povrijeđeno načelo postupka sadržano u odredbi člana 9. stav 3. navedenog zakon, a što je sve imalo za posljedicu da prijedlog predlagača nije odbačen kao nedopušten. U odgovoru na žalbu podnosilac prijedloga i stečajni upravnik osporavaju navode iz žalbe, navodeći da postoji pravni interes da se pokrene stečajni postupak jer se od dužnika potražuje iznos od 2.251.306,59 KM, te su i ispunjeni uvjeti za otvaranje stečajnog postupka propisani odredbom člana 6. Zakona o stečajnom postupku F BIH.

Žalba žalitelja je osnovana.

Ovaj sud je ispitao prvostepeno rješenje u granicama žalbenih navoda i po službenoj dužnosti kada je odlučio kao u izreci iz slijedećih razloga:
Iz stanja spisa predmeta, sadržaja dokaza koji se nalaze u istom i obrazloženja pobijanog rješenja proizilazi da je Raiffeisen banka d.d. BiH Sarajevo dana 06.02.2020. godine podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad d.o.o. "Denaro" Bihać, radi potraživanja koja iz priložene dokumentacije iznose 2.251.306,59 KM jer su navedenom društvu blokirani računi od dana 29.11.2019. godine čime je isto platežno nesposobno.


Prvostepeni sud je postupajući po navedenom prijedlogu proveo prethodni postupak u kojem je privremeni stečajni upravnik sačinio Izvještaj u kojem je utvrdio da društvo d.o.o. "Denaro" Bihać posjeduje imovinu koja bi činila stečajnu masu tržišne vrijednosti 3.158.617,00 KM koja je dovoljna da se pokriju pretpostavljeni troškovi stečajnog postupka u iznosu od 33.243,00 KM čime bi za raspodjelu povjeriocima ostao iznos od 3.125.374,00 KM, te predložio da se otvori stečajni postupak jer navedeno društvo unaza d 2 godine pokazuje poslovanje sa gubitkom
iznad visine kapitala te je po raznim osnovama u periodu od 05.02.2020. godine do 16.04.2020. godine imalo ukupno 34 blokade na računima, da je poslovanje potpuno obustavljeno i da je već nastupila prijeteća platežna nesposobnost.


Prvostepeni sud je prihvatio prijedlog stečajnog upravnika i nakon održanog ročišta radi utvrđivanja uvjeta donio pobijano rješenje, smatrajući da je predlagač učinio vjerovatnim svoje potraživanje, da postoji platežna nesposobnost stečajnog dužnika i da stečajni dužnik u vlasništvu ima imovinu koja će biti dovoljna da pokrije troškove stečajnog postupka, dok je neosnovanim ocijenio navode stečajnog dužnika da podnosilac prijedloga nije aktivno legitimisan, odnosno, da nema pravni interes za provođenje stečajnog postupka. Prvostepeni sud je izveo zaključak da je
predlagač Raiffeisen banka d.d. BiH Sarajevo priloženom dokumentacijom učinila vjerovatnim svoje potraživanja i platežnu nesposobnost stečajnog dužnika, odnosno, da svoja potraživanja neće moći pot puno namiriti iz predmeta na koji se odnosi njeno razlučno pravo, čime su ispunjeni uvjeti da se nad stečajnim dužnikom otvori stečajni postupak shodno odredbi člana 43. stav 4. Zakona o stečajnom postupku. Polazeći od ovakvog činjeničnog utvrđenja, ovaj sud zaključuje da s pravom žalba žalitelja ukazuje na nepotpuno i pogrešno utvrđeno činjenično stanje usljed čega je pogrešno prvostepeni sud primije nio materijalno pravo, kada se prilikom donošenja pobijanog rješenja pozvao na odredbu člana 43. stav 4. Zakona o stečajnom postupku F BiH i kada je izveo zak ljučak da je predlagaču Raiffeisen banci d.d. BiH Sarajevo bilo potrebno učiniti vjerovatnim svoje potraživanje, platežnu nesposobnost stečajnog dužnika, d a su računi društva po raznim osnovamablokirani u periodu od 05.02.2020. do 16. 04.2020. godine, a što je utvrđeno od strane privremenog stečajnog upravnika u sačinjenom Izvještaju. Naime, prvostepeni sud uopće nije cijenio da je predlagač svoja nesporna potraživanja u iznosu od 2.251.306,59 KM proistekla iz zaključenih ugovora o kreditu osigurao zasnivanjem založnog prav a (hipoteke na nekretninama dužnika) i da posjeduje potvrdu izvršnosti otpravka Ugovora o zasnivanju hipoteke, čime isti ima svojstvo razlučnog povjerioca. Po ocjeni ovog suda, prvostepeni sud odlučujući o prigovoru žalitelja d.o.o. "Denaro" Bihać o nedostatku pravnog interesa za podnošenje prijedloga o otvaranju stečajnog postupka, nije dao valjane razloge, odnosno razlozi dati u obrazloženju
pobijanog rješenja su uopšteni i ne proizilazi iz sadržaja dokaza koja se nalaze u spisu.

Odnosno, prvostepeni sud nije cijenio sadržaj zk. izvoda broj 16622, broj 11838 i broj 11836 (svi k.o. Bihać Grad od 02.10.2019. godine), a iz kojih bi mogao utvrditi da li su tačne tvrdnje stečajnog dužnika da je predlagač u "C" listu navedenih zk. uložaka uknjižio založno pravo na nekretninama u vlasništvu stečajnog dužnika radi osiguranja potraživanja čija visina je nesporna, te da li je upisana zabilježba pristajanja na neposredno prinudno izvršenje bez odlaganja protiv svakodobnog vlasnika niti je prvostepeni sud cijenio ispravu - potvrda izvrsnosti otpravka ugovora o zasnivanju hipoteke broj Opu-Ip 245/2018 od 29.01.2020. godine, a koje isprave su uložene u spis dana 13.02.2020. godine od strane punomoćnika d.o.o. "Denaro" Bihać prilikom izjašnjenja na prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, a kod kojeg izjašnjenja je žalitelj ostao na ročištu održanom dana 15.06.2020. godine pred prvostepenim sudom radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka. Dakle, o ovim odlučnim činjenicama prvostepeni sud nije dao u pobijanoj odluci nikakve razloge što sve pobijano rješenje čini nejasnim i nerazumljivim, tako da se isto ne može ni ispitati, a što je i razlog za ukidanje pobijanog rješenja. Uopšteno navođenje da je predlagač učin io vjerovatnim da svoje potraživanje neće moći potpuno namiriti iz predmeta na koji se odnosi njeno razlučno pravo, upućuje na zaključak da je prvostepeni sud prihvatio predlagaču svojstvo razlučnog povjeritelja.


Prihvatanjem navedenog svojstva predlagaču, prvostepeni sud je morao dati razloge zbog kojih cijeni da je prijedlog istog dopušten, odnosno da predlagač ima pravni interes za podnošenje prijedloga, a što isti nije učinio. U situaciji kada predlagač ima svojstvu razlučnog povjerioca, isti je ovlašten na odvojeno namirenje iz predmeta razlučnog prava za glavno potraživanje, kamate i troškove (član 38. stav 1. Zakona o stečajnom postupku), a isti nije dokazao da se odrekao odvojenog namirenja, niti je dokazao da je pokrenuo i okončao izvršni postupak te da se nije u potpunosti namirio iz založene nekretnine sa svojim potraživanjem, odnosno da se nije uspio odvojeno namiriti. Dakle, prvostepeni sud je propustio utvrditi navedeno, radi čega je žalba žalitelja d.o.o. "Denaro" osnovana i uvažena, a prvostepeno rješenje ukinuto i vraćeno na ponovni postupak pred prvoste penim sudom primjenom odredbe člana 235. stav 1. tačka 3. ZPP-, a u vezi sa članom 8. Zakona o stečajnom postupku. U ponovnom postupku prvostepeni sud će otkloniti učinjene povrede na koje mu je ukazano u ovom rješenju, pa će nakon pravilnog i potpunog utvrđenja činjeničnog stanja biti u mogućnosti pravilno odlučiti i o istaknutom prigovoru o nedopuštenosti prijedloga za otvaranje stečajnog postupak pri čemu će imati u vidu odredbe člana 39. Zakona o stečajnom postupku, odnosno bit će u mogućnost donijeti novo zasnovano rješenje.

 

Broj 17 0 St 104924 20 Pž
10. augusta 2020. godine
Bihać