Army Shop d.o.o. Sarajevo

Više o Army Shop d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Pokretanje prethodnog postupka za utvrđivanje da li postoje uslovi za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom ARMY-SHOP d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Sedina Duraković rješavajući o prijedlogu za provođenje stečajnog postupka nad imovinom "ARMY-SHOP" Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, ulica Ejuba Ademovića broj 6. Sarajevo, donio je dana 13.07.2020. godine, sljedeće


                                                                                      RJEŠENJE

 

- Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanje da li postoje uslovi za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom "ARMY-SHOP" Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, ulica Ejuba Ademovića broj 6. Sarajevo.

- Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Jasmin Šarenkapa, iz Sarajeva, ul. Antuna Branka Šimića broj 4.

- Privremeni stečajni upravnik će izvršitipregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika, utvrditi da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka, ispitati da li imovina stečajnog dužnika može pokriti troškove stečajnog postupka, utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka i uraditi kontrolu poslovanja stečajnog dužnika.

- Privremeni stečajni upravnik je dužanpodnijeti izvještaj uroku od 30 dana od dana imenovanja u kojem će izvijestitio poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.

- Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika privremeno se obustavljaju. Izlučna i razlučna prava povjerioci ne mogu ostvarivati u prethodnom postupku.

- Pozivaju se povjerioci da predlože mjere osiguranja nad predmetima i imovinom stečajnog dužnika.

- Ovo rješenje će biti istaknuto na oglasnoj tabli ovog suda sa danom donošenja.

- Rješenje se ima dostaviti Registru Općinskog suda Sarajevo radi upisa zabilježbe prethodnog postupka u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj MBS broj 65-01-0771-09 (stari broj 1-17269)

 

Broj 65 0 St 831988 20 St
13. jula 2020. godine
Sarajevo