VILMS d.o.o. Živinice

Više o VILMS d.o.o. Živinice

Nepoznato

OTVARA SE postupak likvidacije nad dužnikom "VILMS" d.o.o. Živinice

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Arnaut Faruk, u likvidacionom postupku nad pravnim subjektom "VILMS" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Živinice, Prva ulica bb, dana 09.07.2020. godine donosi

RJEŠENJE

OTVARA SE postupak likvidacije nad dužnikom "VILMS" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Živinice, Prva ulica bb, sa danom 09.07.2020. godine u 15,00 sati. Za likvidatora se imenuje Meštrić Samira zakonski zastupnik društva u likvidaciji. Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dokaza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru, prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan četvrtak 17.09.2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, koje će se održati u kancelariji br. 138, koja se nalazi na adresi, ul. ZAVNOBiH-a bb, Tuzla.

Broj 32 0 L 378120 20 L

09. jula 2020. godine

Tuzla 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi