13. OKTOBAR d.o.o. Srebrenik

Više o 13. OKTOBAR d.o.o. Srebrenik

Nepoznato

ZAKLJUČUJE SE likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom "13. OKT0BAR" d.o.o. Srebrenik

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Antonela Đaković, u likvidacionom postupku nad imovinom dužnika "13. OKT0BAR" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Srebrenik ul. Donja Špionica bb, koji u svom sastavu ima Podružnice i to: 1. Podružnica "AUTOPRAONA POPAY" Donja Špionica bb, Srebrenik i 2. Podružnica "ŠADRVAN" Donja Špionica bb, Srebrenik, odlučujući o prijedlogu za zaklju- čenje likvidacionog postupka, a nakon saslušanja likvidatora i održanog ročišta za ispitivanje prijava potraživanja, dana 14.07.2020. godine donio je slijedeće

RJEŠENJE

ZAKLJUČUJE SE likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom "13. OKT0BAR" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Srebrenik ul. Donja Špionica bb, koji u svom sastavu ima Podružnice i to: 1. Podružnica "AUTOPRAONA POPAY" Donja Špionica bb, Srebrenik i 2. Podružnica "ŠADRVAN" Donja Špionica bb, Srebrenik, upisano kod Općinskog suda u Tuzli pod matičnim brojem subjekta upisa: 32-01-0782-16. Likvidator Marijana Marković advokat iz Srebrenika razrješava se dužnosti likvidatora. Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica i podružnica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Rješenje o zaključenju likviđacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

Broj 32 0 L 372776 19 L

14. jula 2020. godine

Tuzla