Nepoznato

Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom Opća poljoprivredno - zanatska i uslužna zadruga "Gradina" Vareš

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Samra Spahić-Drino, u likvidacionom postupku nad firmom Opća poljoprivredno - zanatska i uslužna zadruga "Gradina" Vareš, potpuna odgovornost, Dabravine bb, Vareš, matični registarski broj subjekta upisa 43-05-0009-14, odlučujući o prijedlogu likvidatora za zaključenje likvidacionog postupka, dana 07.07.2020. godine, donio je

RJEŠENJE

Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom Opća poljoprivredno - zanatska i uslužna zadruga "Gradina" Vareš, potpuna odgovornost, Dabravine bb, Vareš, matični registarski broj subjekta upisa 43-05-0009-14. Razrješava se dužnosti likvidatora Salketić Jasmin iz Vareša, Dabravine bb. Po pravomoćnosti ovog rješenja navedena firma brisat će se iz sudskog registra pravnih lica ovog suda, matični registarski broj subjekta upisa 43-05-0009-14 i svih javnih registara. Imovina društva koja se sastoji od: 1. Opreme društva (inox limovi, Ljese za sušenje, rashladna komora) knjigovodstvene vrijednosti 4.813,26 KM, pripada osnivaču Salketić Jasminki, JMBG: 1207957176124, iz Sarajeva, ulica Kranjčevićeva broj 37/1 sa 1/1 dijela. Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči suda. Troškovi postupka padaju na teret predlagača.

Broj 43 0 L 179415 19 L

07. jula 2020. godine

Zenica