DD grupa Modriča

Više o DD grupa Modriča

Pokretnina

DD GRUPA doo Modriča u stečaju - Prodaja stečajne mase

"DD GRUPA" DOO MODRIČA

- U STEČAJU-

 

Na osnovu odredaba Zakona o stečaju ("SI. glasnik RS" broj 16/16) i Odluke Skupštine povjerilaca od 25.6.2020. godine vrši se:

 

 

JAVNO OGLAŠAVANJE

o prodaji pokretne imovine koja ulazi u stečajnu masu

"DD GRUPA" DOO MODRICA- U STEČAJU-

 

Predmet prodaje prema tabeli kako slijedi:

Red.b.

Naziv

Jed.mjere

Količina

Procijenjena vrijednost

Oštećenost

1.

Profesionalni fiskalni štampač IBFK E 0072290 i 1BFK E0072360

Komad

2

1.053.00

 

2.

Zamrzivač Beko, vol. 104 lit. Serijal No: 1827761811

Komad

1

292,50

 

3.

Kafe aparat "JURA" tip 668

Komad

1

234,00

Oštećen

4.

Set okrugli sto i četiri tapacirane stolice

Komad

1

257,40

 

5.

Kosačica AL-KOF 1.3 kW

Komad

1

351,00

 

 

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica. Pravna lica dostavljaju ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji pravnog lica i lične karte odgovornog lica ili punomoćnika i dokaz o uplati iznosa obezbjedenja kupovine (depozita), a fizička lica ovjerenu fotokopiju lične karte i dokaz o uplati iznosa obezbjedenja kupovine (depozita).

 

Kupac je dužan uplatiti 10% od procijenjene vrijednosti i dostaviti kao dokaz za pravo na učešće na licitaciji. Licitacija će se održati dana 29.7.2020. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Doboju sa početkom u 14 časova. Rok za preuzimanje izlicitirane imovine u viđenom i zatečenom stanju je 5 radnih dana od dana uplaćene kupoprodajne cijene . Licitacija će se održati u slučaju da se pojavi samo jedan kupac.

 

Predmeti licitacije se prodaju u viđenom stanju, PDV nije uračunat u cijenu, troškovi utovara, odvoza i drugi troškovi padaju na teret kupca. Predmeti se mogu razgledati svakog radnog dana sem petka od 12 do 15 časova u okviru hotela "Majna" u Modriči.

 

Imovina stečajnog dužnika prodaje se neposrednom pogodbom, a kupac koji ponudi najvišu cijenu dužan je da izlicitiranu cijenu uplati u roku od 7 dana na žiro-račun stečajnog dužnika broj računa otvorenog u Sber Banci 5676511100013802.

 

Ukoliko najpovoljniji kupac odustane od kupovine, prodavač odnosno stečajni dužnik zadržava pravo da depozit ne vrati. U slučaju da od kupovine odustane proglašeni najpovoljniji kupac stečajni upravnik obavještava pismenim putem sljedećeg najpovoljnijeg ponuđača i poziva ga da u roku od 3 dana se izjasni da li ostaje kod ponude i u tom roku ukoliko prihvata, dužan je da uplati iznos 10 % od početne cijene na ime depozita.

 

Kontakt telefon za informacije: 065/415-726.

 

STEČAJNI UPRAVNIK