GLOBO LUX d.o.o. Vitez

Više o GLOBO LUX d.o.o. Vitez

Pokretnina

GLOBO LUX doo Vitez u likvidaciji - Druga prodaja imovine likvidacionog dužnika

GLOBO LUX d.o.o.     

Poslovni centar 96 (zgrada Economic d.o.o.) Vitez                         

 

Broj: 51 0 L 168 203 20 L

 

Na osnovu člana 9. Zakona o likvidacionom postupku (SI.novine FBiH br. 29/03), likvidator oglašava

 

DRUGO JAVNO USMENO NADMETANJE O PRODAJI IMOVINE LIKVIDACIONOG DUŽNIKA

GLOBO LUX d.o.o. VITEZ

 

Izlaže se prodaji sljedeća polovna imovina (oprema i inventari:                              

 

Red br

Predmet prodaje i količina

Prodajna cijena bez PDV

1

Laptopi (2)

422,00

2

Monitor (6)

158,00

3

Računar 6300 Pro Elite 8200 (1)

42,00

4

Računar Monitor G620 With (1)

80,00

5

Računar(1)

100,00

6

Set keyboard (1)

7,00

7

Printer Zebra (2)

325,00

8

Mobitel (1)

741,00

9

Usisivač (1)

187,00

10

TV LED sa nosačem (2)

1.732,00

11

Zvučnici (1)

112,00

12

Video nadzor (2)

4.973,00

13

Crtač bar kodova (1)

680,00

14

Vješalice (791)

585 00

15

ulazna rampa za trgovinu (1)

1.010.00

16

Samoposlužna kolica (2)

34,00

17

Dvostrana polica (8} u komadima

580,00

18

Dvostrana polica gondola (9) u komadima

652,00

19

Prodajni stalak (2)

424,00

20

Displej (6)

2.532,00

21

Displej (4)

849,00

 

Red br

Predmet prodaje i količina

Prodajna cijena bez PDV

22

Statak za odjeću (11)

233,00

23

Lutke (59)

4.074,00

24

Lutke (6) 

72,00

25

Kancelarijska stolica (1)

53,00

26

Kamere za podrum (1)

348,00

27

Štenderi za cijene (450)

96,00

28

Kompjuter kasa (1)

240,00

29

Stol bijeli (7)

558,00

30

vješalice-ofingeri (600)

80,00

31

Držač za sandale (50)

20,00

32

Vješalice-stalak (7)

111,00

33

Ofingeri za marame i hlače (202)

32,00

34

Displej za izlaz robe -mali (3)

181,00

35

Reklamni panel 999040-sred nj i (5)

491,00

36

Reklamni panel 99954-mali |5)

280,00

37

Reklamni panel 999040 (2)

173,00

38

Reklamni panel 999040 (2)

177,00

39

Reklamni panel 999012 (6)

974,00

40

Latica za kasu (2)

60,00

41

Reklamne table (3)

150,00

 

 

Svega:  24.628,00

 

1. Usmeno javno nadmetanje će se održati u u sjedištu Globo Lux d.o.o. u zgradi Economic Vitez dana 14.07.2020.godine u 11 sati.

2. Oprema i inventar se prodaje po principu viđeno-kupljeno, neće se primati nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet i oštećenja stvari. Troškove demontiranja, prevoza i ostale troškove prenosa vlasništva (takse, ovjere) snosi kupac.

3. U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su predhodno uplatila depozit od 10% od vrijednosti, koji su dužni uplatiti na trans.račun likvid. dužnika broj: 161000019129002S, Raiffeisen bank BH dd Vitez najkasnije na dan prodaje.

4. Potencijalni kupci mogu pogledati stvari svaki radni dan od 9 do 15 sati počev od dana objave do dana prodaje u sjedištu firme.

5. Prijave u zatvorenoj koverti sa ponudom i dokazom o uplaćenom depozitu, punim nazivom, adresom i brojem telefona, se dostavljaju putem pošte na gore navedenu adresu firme sa naznakom "ne otvaraj".

6. Ponuđena početna cijena ne može biti niža od navedenih cijena u ovom oglasu. Najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje . Javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave.

7. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se položeni depozit nakon zaključenja javne prodaje.

8. O najpovoljnijem ponuđaču, likvidacioni upravnik donosi pismeni zaključak koji se objavljuje na oglasnoj ploči suda.

Ponuđač sa najvišom ponudom dužan je položiti cijenu umanjenu za položeni depozit u roku od 8 dana od dana objavljivanja zaključka o prodaji opreme najpovoljnijem ponuđaču na oglasnoj ploči suda.

9. Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, likvidacioni upravnik će proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je oprema prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 5 dana od dana rješenja da deponuje prodajnu cijenu. Ako drugi ponuđač ne položi cijenu u roku, ova pravila se primjenjuju na trećeg ponuđača.

10. Ako najpovoljniji ponuđač ne sklopi kupoprodajni ugovor, smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat depozita.

11. Kontakt telefon: 063 026 335, 063 792 923

12. Ovaj oglas je objavljen na oglasnoj ploči Općinskog suda Travnik i dnevnim novinama "Avaz ".       

 

Likvidacioni upravnik