FAMINEX d.o.o. Sokolac

Više o FAMINEX d.o.o. Sokolac

Nekretnina

FAMINEX doo Sokolac u stecaju - Prodaja zemljišta, poslovnog objekta, magacina i portirnice

"FAMINEKS" doo u stečaju, Sokolac

Ul. Majdani bb Datum: 23.06.2020. god.

 

Na osnovu odluke Skupštine povjerilaca, stečajnog dužnika „FAMINEKS" doo u stečaju Sokolac, od 22.06.2020. godine i saglasnosti Odbora povjerilaca od 22.06.2020. godine, a u smislu odredaba člana 155 i 157 Zakona o stečaju, stečajni upravnik,

 

                                                                              OGLAŠAVA

       drugo javno nadmetanje za prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

 

Predmet prodaje je nepokretna imovina i to:

Zemljište i objekti upisani u list nepokretnost 310/1, a smješteni na k.č. 2/4. Površina zemljišta iznosi 7954 m2, a na zemljištu su smješteni objekti: poslovni objekat u privredi 327 m2, poslovni objekat u privredi - magacin 614 m2 i pomoćni objekat - portirnica 18 m2. Površina zemljišta koje nije pod objektima iznosi 6995 m2.

Navedene nepokretnosti se nalaze na adresi: Majdani bb, Sokolac

Naglašavam da se radi o imovini koje se nalazi u dosta dobrom stanju. Lokacija i objekti se nalaze neposredno uz magistralni put. Bonitet lokacije je odličan.

Imovina se prodaje kao ekonomska cjelina u paketu sa početnom cijenom od 350.000,00 KM.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponudu i dokaz o uplati depozita, koji iznosi 20.000,00 KM. Depozit uplatiti na žiro račun stečajnog dužnika broj: 562-006-81517475-05 koji se vodi kod NLB Razvojna banka.

Ponude dostavljati u zatvorenim kovertama sa naznakom «PONUDA - NE OTVARAJ«, na adresu stečajnog upravnika: Simović Vlade ul. Petra Bojovića HI/44, 73300 Foča, zaključno sa 16.06.2020. godine.

U ponudi navesti, ponuđenu cijenu koju ste spremni da platite, dokaz o uplaćenom depozitu, kao i osnovne podatke o ponuđaču.

U razmatranje će se uzeti samo one ponude gdje je ponuđač ponudio početnu cijenu i veću od početne cijene. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Sve potrebne informacije se mogu dobiti na telefon 065/626-576, a imovina se može razgledati svakog dana osim nedelje od 11 do 14 časova.

Imovina se prodaje u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu.

Stečajni upravnik će u prisustvu najmanje dva člana Odbora povjerilaca izvršiti otvaranje ponuda dana 21.07.2020. god. u 11 časova u prostorijama Okružnog privrednog suda I. Sarajevo. Za kupce biće proglašeni ponuđači sa najvećom ponuđenom cijenom.

Zaključak o najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik će dostaviti na adresu ponuđača odmah nakon licitacije. Ukoliko bude najpovoljnijih ponuđača sa istom ponuđenom cijenom, kupeom će se proglasiti ponuđač koji je prije uplatio depozit Ponuđačima čije ponude ne budu prihvaćene de¬pozit će se vratiti po okončanju javnog nadmetanja.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana, od dana prijema zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita, a za kupca će se proglasiti sledeći najpovoljniji ponuđač. Troškovi vezani za prodaju imovine padaju na teret kupca.

 

Stečajni upravnik