DENARO doo Bihać

Više o DENARO doo Bihać

Nepoznato

Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica d.o.o. "DENARO" Bihać

Općinski sud u Bihaću, postupajući po stečajnom sudiji Aladinu Bajriću, povodom prijedloga predlagača Raiffeisen Bank D.D. Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne bb., zast. po punomoćniku - zaposleniku Raiffeisen bank d.d., dipl. pravnici iz Sarajeva Džemali Riković, da se nad imovinom pravnog lica d.o.o. "DENARO" Bihać, zast. po punomoćniku Almiru Smajiću advokatu iz Bihaća, provede stečajni postupak, nakon ročišta za utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka održanog dana 15.06.2020, godine u prisustvu punomoćnika podnosioca prijedloga, punomoćnika stečajnog dužnika i privremenog stečajnog upravnika, dana 16.06.2020. godine donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica d.o.o. "DENARO" Bihać, ulica Banjalučka bb. JIB 4263499740005. Za stečajnog upravnika imenuje se Asim Bećiragić, dipl. ecc. iz Cazina, ulica ]oralići br. 462.

2. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se dan utorak 16.06.2020. godine u 14,00 sati.

3. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja Sudu, u dva primjerka s dokazima i pozivom na broj 17 0 St 104924 20 St.

4. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti dokaz o uplaćenoj taksi na prijavu potraživanja kako slijedi: a. do 1.000,00 KM vrijednosti potraživanja 5% takse, b. do 5.000,00 KM vrijednosti potraživanja 4% takse, c. na iznose preko 5.000,00 KM vrijednosti potraživanja, 3% takse, a najviše 10.000,00 KM. d. Povjeriocima koji uz podnesenu prijavu potraživanja ne prilože dokaze o uplaćenoj taksi, prijava će biti vraćena.

5. Taksa se ima uplatiti na račun budžeta USK-a broj 3380002210005877, vrsta prihoda 722221, otvoren kod UniCredit Bank DD Mostar, Filijala Bihać.

6. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.

7. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.

8. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u registru Općinskog suda Bihać, MBS br. 1-5677-00 i na svim nekretninama stečajnog dužnika koje se vode u Katastru Općine Bihać i Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Bihaću.

9. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ima se objaviti odmah danas na oglasnoj tabli ovog suda, a isti se ima dostaviti "Službenim novinama Federacije BiH".

10. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan četvrtak 20.08.2020. godine u 09,00 sati u zgradi Općinskog suda u Bihaću, soba broj 30/II.

11. Istog dana nakon održanog ispitnog ročišta bit će održana i Skupština povjerilaca.

Broj 17 0 St 104924 20 St

16. juna 2020. godine

Bihać