LASTA ad Istočno Sarajevo

Više o LASTA ad Istočno Sarajevo

Pokretnina

LASTA ad Istočno Sarajevo u stečaju - Prodaja mašina, opreme i sekundarnih sirovina

"LASTA" ad u stečaju, I. Sarajevo

Ul. Karađorđeva br.19

Datum: 23.06.2020. god.

 

Na osnovu odluke Skupštine povjerilaca, stečajnog dužnika „LASTA" ad u stečaju I. Sarajevo, od 22.06.2020. godine i saglasnosti Odbora povjerilaca od 22.06.2020. godine, a u smislu odredaba člana 161 i 166 Zakona o stečaju, stečajni upravnik,

 

                                                                          OGLAŠAVA

Prvo javno nadmetanje za prodaju pokretne imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

 

Pokretna imovina je iskazana u Izvještaju o procjeni vrijednosti pokretne imovine, a odnosi se na procjenu mašina i inventara. U Izvještaju o procjeni vrijednosti pokretne imovine prikazana je procjena mašina i opreme od rednog broja 001 do rednog broja 302.

Početna cijena za nadmetanje je procijenjena vrijednost iskazana u Izvještaju o procjeni vrijednosti pokretne imovine.

Pored imovine iskazane u Izvještaju o procjeni pokretne imovine stečajni dužnik prodaje i 150 tona sekundarnih sirovina sa početnom cijenom od 300 KM po toni.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponudu i dokaz o uplati depozita, koji iznosi 10% od početne cijene. Depozit uplatiti na račun stečajnog dužnika broj: 562-006-81563375-45 koji se vodi kod NLB Razvojna banka, filijala Foča.

Ponude dostavljati u zatvorenim kovertama sa naznakom «PONUDA - NE OTVARAJ«, na adresu stečajnog upravnika: Vlade Simović, ul. Petra Bojovića 111/44,73300 Foča do 23.07.2020. godine.

Mašine i oprema kod kojih nije iskazana vrijednost u Izvještaju o procjeni vrijednosti pokretne imovine, prodavače se kao sekundarna sirovina.

U ponudi navesti predmet koji licitirate, redni broj pod kojim se nalazi predmet u izvještaju o procjeni, ponuđenu cijenu koju ste spremni da platite, dokaz o uplaćenom depozitu, kao i osnovne podatke o ponuđaču. U razmatranje će se uzeti samo one ponude gdje je ponuđač ponudio početnu cijenu i veću od početne cijene. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Na izlicitiranu ponudu se obračunava PDV

Sve potrebne informacije se mogu dobiti na telefon 065/626-576, a razgledanje mašina i opreme kao i uvid u Izvještaj o procjeni pokretne opreme može se obaviti ponedjeljkom i četvrtkom od 9 do 14 časova Imovina se prodaje u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu.

Stečajni upravnik će u prisustvu najmanje dva člana Odbora povjerilaca izvršiti otvaranje ponuda dana 28.07.2020. god. u 10 časova u prostorijama stečajnog dužnika. Za kupce biće proglašeni ponuđači sa najvećom ponuđenom cijenom.

Zaključak o najpovoljnijim ponuđačima stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupaca. Ukoliko bude najpovoljnijih ponuđača sa istom ponuđenom cijenom, kupeom će se proglasiti ponuđač koji je prije uplatio depozit. Ponuđačima čije ponude ne budu prihvaćene depozit će se vratiti po okončanju javnog nadmetanja. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, za kupovinu jednog ili više licitiranih predmeta, ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 8 dana, od dana prijema zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita, a za kupca će se proglasiti sledeći najpovoljniji ponuđač. Svi troškovi vezani za prodaju imovine padaju na teret kupca.

Stečajni upravnik