Prava

REMONT PRUGA doo Sarajevo u stečaju - Prodaja potrazivanja od OHL ŽS Brno Češka Republika


REMONT PRUGA d.o.o. Sarajevo u stečaju

Broj: 65 OSt 609457 16

Sarajevo, 15. 06. 2020. godine

 

U skladu sa ovlaštenjima iz Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH, broj 29/03; 33/04 i Zakona o izmjenama Zakona o stečajnom postupku 47/06) Rješenja Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 St 609457 16 St od 09.05.2017. godine, Odluke skupštine povjerilaca o unovčavanju stečajne mase od 11.01.2018. godine i Odluke odbora povjerilaca o načinu i uslovima prodaje potraživanja dužika OHL ŽS Brno od 11. 06. 2020. godine Stečajni upravnik objavljuje:

 

                                                                                    OGLAS

                                                      O PRODAJI POTRAŽIVANJA STEČAJNOG DUŽNIKA

              "REMONT PRUGA" d.o.o. Sarajevo u stečaju, ulica Put života 4c, Sarajevo, prikupljanjem

                                                                                  pisanih ponuda

 

Potraživanja koja se prodaju pristekla su iz poslovnog odnosa stečajnog dužnika REMONT PRUGA d.o.o. Sarajevo "U STEČAJU" i OHL ŽS Brno Češka Republika ugovor broj: 600W901/2094/001.00/RF-236/03 od 07. 03. 2006. po osnovu neplaćene okončane situacije u iznosu od 1.003.381,19 EUR Iznos potraživanja utvrđen je sa stanjem na dan 15. 06. 2020. godine

 

1. Učešće na oglasu

• Pravo učešća imaju sve domaće, strane pravne osobe i fizičke osobe.

• Status učesnika na javnoj prodaji imaju osobe koje podnesu izjavu o zainteresovanosti.

• Dostave izvod iz banke o uplaćenom depozitu u iznosu od 20.000,00 KM za učešće na javnoj prodaji,

• Dostave izjavu o povjerljivosti podataka.

• Potraživanja se prodaju u cijelosti.

Svim ponuđačima koji su stekli status učesnika na oglasu biće omogućen pristup dokumentima relevantnim za ocjenu kvaliteta potraživanja.

REMONT PRUGA d.o.o. Sarajevo u stečaju, svakom će učesniku uz prethodni dogovor o terminu, omogućiti pristup detaljnim podacima o potraživanjima.

Po izvršenom uvidu smatrati će se kako su zainteresirane osobe pravovremeno obaviještene o bitnim pitanjima za davanje ponude te naknadno ne mogu isticati prigovore sa osnova nedostatka predmeta prodaje.

 

2. Podnošenje ponude

Učesnici na oglasu dužni su dostaviti svoju ponudu najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu stečajnog dužnika, REMONT PRUGA d.o.o. Sarajevo u stečaju, ulica Put života 4c, Sarajevo

 

3. Ponuda sadrži:

• Izraženi procenat na ukupni iznos potraživanja,

• Naziv ponuđača,

• Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje,

• Dokaz o uplati depozita u iznosu 20.000,00 KM na žiro-račun prodavca broj: 1541602008913007, kod Intesa Sanpaolo banka Sarajevo.

 

4. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda vrši Odbor povjerilaca u prostorijama BH BANKA u stečaju Paromlinska 49. Sarajevo, četvrtak, 30. 07.2020. god. u 10,00 sati, otvaranju ponuda dužni su prisustvovati podnositelji ponuda.

 

5. Odlučivanje o ponudama

Odbor povjerilaca sačinjava rang listu važećih ponuda prema ponuđenoj cijeni.

Stečajni upravni u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke o prodaji obavještava najpovojnijeg ponuđača da pristupi potpisivanju ugovora, koji je obavezan potpisati u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja obavijesti. Ukoliko u tom roku najpovoljniji ponuđač ne potpiše ugovor smatrati će se da je odustao od kupnje, uplaćeni iznos depozita se ne vraća.

 

6. Uplata kupoprodajne cijene

Uplata cijene vrši se isključivo u cijelosti na račun stečajnog dužnika umanjen za iznos uplaćenog depozita. Ugovorom se vrši prijenos potraživanja na osnovu glavnice i kamata, kao i prijenos instrumenata osiguranja sa Stečajnog dužnika na kupca i to kada kupac u cijelosti uplati kupoprodajnu cijenu.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene je 8 (osam) dana od dana sklapanja ugovora.

Porez kao i sve troškove vezane uz provođenje prodaje snosi kupac.

Kontakt osoba za sva dodatna obavještenja i informacije 061173 943.

Kontakt osoba za sva dodatna obavještenja i informacije 061 486 128.