Hidrogradnja d.d. Sarajevo

Više o Hidrogradnja d.d. Sarajevo

Pokretna i nepokretn

HIDROGRADNJA DD Sarajevo u stečaju - Prodaja imovine koja se nalazi u OJ Briješće

Ul. Izeta Čomare bb llidža – Sarajevo

 

OGLAS

Za javnu prodaju osnovnih i obrtnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije

 

Lot I - Organizacioni dio -OJ BRIJEŠĆE ( Osnovna sredstva koja su bila na licitaciji)

Ukupna početna cijena cijelog Lot-a I iznosi 31.059.00KM.

 

Lot II - Organizacioni dio -OJ BRIJEŠĆE (Obrtna sredstva )

Ukupna početna cijena cijelog Lot-a II iznosi 199.947,00KM

ili pojedinačno po tačkama:

 

II a) Obrtna sredstva koja nisu potrebna za nastavak poslovanja a na prodaji su prvi put, ukupna početna cijena 178.905.70KM,

II b) Obrtna sredstva koja nisu potrebna za nastavak poslovanja, a bila su na prodaji dva puta , ukupna početna cijena 14.909.87KM,

II c) Obrtna sredstva koja nisu potrebna za nastavak poslovanja, a bila su na prodaji dva puta - PVC stolarija, ukupna početna cijena 6.131.43KM.

 

Pojedinačne cijene osnovnih i obrtnih sredstava oba Lot-a nalaze se u tenderskoj dokumentaciji.

Stvarne količine obrtnih sredstava utvrdit će se prilikom preuzimanja.

PREDNOST IMAJU PONUĐAČI KOJI PONUDE KUPOVINU KOMPLETNOG LOTA PO TAČKAMA SA UKUPNOM POČETNOM CIJENOM.

Na sredstvima nema upisanih tereta.

 

USLOVI PRODAJE:

1   Navedena imovina - sredstva prodavače se u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje u Mdenom stanju bez prava naknadne reklamacije.

2. Prodaja se vrši usmenim javnim nadmetanjem.

3. Navedena vrijednost sredstava je ukupna početna cijena kao i pojedinačna početna cijena sredstava navedena u tenderskoj dokumentaciji i ta sredstva se ne mogu prodavati ispod te cijene.

4. Prodaja osnovnih i obrtnih sredstava javnim nadmetanjem održaće se dana 13.07.2020.godine u 12,00 sati u sjedištu prodavca u ul. Izeta Čomare bb, llidža -Sarajevo za sve Lot-ove a po redoslijedu kako je naprijed navedeno.

PRAVO UČEŠĆA:

1. Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu na ime osiguranja u iznosu od 3% za Lot kao cjelinu ili 5% od početne cijene za tačku Lot-a ili 10% od pojedinačne početne cijene obrtnih sredstava.

2. Uplatu osiguranja zainteresovani kupci su dužni uplatiti na transakcijski račun „Hidrogradnja" d.d. Sarajevo - u stečaju broj: 102 708 00000 19166 kod Union Banke Sarajevo tako da uplaćeno obezbjeđenje pristigne na naznačeni račun do 13.07.2020.godine do 10,00 Komisiji za nadmetanje u sjedištu prodavca.

3. Komisija će provjeriti da li je na račun „HIDROGRADNJA" d.d. Sarajevo - u stečaju uplaćen iznos garancije do navedenog datuma i sata. Ako do tog datuma nije uplaćen iznos garancije kanditat neće moći pristupiti javnom nadmetanju.

4. Sva pravna i fizička lica trebaju otkupiti tendersku dokumentaciju. Tendersku dokumentaciju sva pravna i fizička lica mogu otkupiti u sjedištu prodavca Izeta Čomare bb, llidža, Sarajevo uz otkupnu cijenu od 25.00KM po Lot-u.

5. Uplatu izvršiti na blagajni prodavca.

6. Zainteresovani ponuđači mogu razgledati sredstva koja su predmet prodaje, uz prethodnu najavu na kontakt telefon: 033 781 610.

7. Sve dodatne informacije u vezi sa licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 12,00 do 15,00 sati na broj telefona 033 781 610, Perviz Zijad i Subašić Fadil.

8. Prijavu za javno nadmetanje uz dokaz o uplati osiguranja dostaviti najkasnije sat vremena prije početka nadmetanja.

9. Javno nadmetanje se provodi i zaključuje prema odredbama Zakona o izvršnom postupku kao i prema Dodatnim Pravilima za javno nadmetanje koje donosi stečajni upravnik .

10. Dodatna pravila sadrže tok javnog nadmetanja, kao I sve ostale informacije javnog nadmetanja, koja su sastavni dio tenderske dokumentacije.

 

Stečajni upravnik

Zijad Fazlagić dipl.ecc.