GLOBO LUX d.o.o. Vitez

Više o GLOBO LUX d.o.o. Vitez

Pokretnina

GLOBO LUX doo Vitez u likvidaciji - Prodaja imovine likvidacionog dužnika

GLOBO LUX d.o.O.      

Poslovni centar 96 (zgrada Economic d.o.o.) Vitez   

Broj: 51 0 L 168 203 20 L

 

Na osnovu Člana 9. Zakona o tikvidacionom postupku (Si.novine FBiH br. 29/03), likvidator oglašava

 

J         AVNO USMENO NADMETANJE O PRODAJI IMOVINE LKVIDACIONOG DUŽNIKA GLOBO LUX d.o.o. VITEZ

 

Izlaže se prodaji sljedeća imovina (oprema i inventar):

Red br

Predmet prodaje i količina

Prodajna cijena sa PDV

 

Redbr

Predmet prodaje i količina

Prodajna cijena sa PDV

1

Laptopi (2)

844,00

 

22

Stalak za odjeću (11)

466,00

2

Monitor (6)

316,00

 

23

Lutke (59)

8.148,00

3

Računar 63O0 Pro Elite 8200 (1|

84,00

 

24

Lutke (6) |

144,00

4

Računat Monitor G620 With (1)

159,00

 

25

Kancelarijska stolica (1)

107,00

5

Računar(1)

200,00

 

26

Kamere za podrum (1)

697,00

6

Set keyboard (1)

14,00

 

27

Štenderi za cijene (450)

192,00

7

Printer Zebra (2)

650,00

 

28

Kompjuter kasa (1)

479,00

8

Mobitel (1)

1.482,00

 

29

Stol bijeli (7)

1.117,00

9

Usisivač (1)

375,00

 

30

Vješalice-ofingeri (600)

159,00

10

TV LED sa nosačem (2)

3.464,00

 

31

Držač za sandale (50)

40,00

11

Zvučnici (1)

224,00

 

32

Vješalice-stalak (7)

223,00

12

Video nadzor (2)

9.946,00

 

33

Ofingeri za marame i hlače (202)

64,00

13

Čitač bar kodova {1)

1.359,00

 

34

Displej za izlaz robe -mali (3)

362,00

14

Vješalice (791)

1.171,00

 

35

Reklamni panei 999040-srednjt (5)

982,00

15

Ulazna rampa za trgovinu (1)

2.021,00

 

36

Reklamni p3nel 99954-mali (5)

561,00

16

Samoposlužna kolica (2}

69,00

 

37

Reklamni panel 999040(2)

347,00

17

Dvostrana polica (8) u komadima

1.160,00

 

38

Reklamni panel 999040 (2)

354,00

18

Dvostrana polica -gondola (9) u komadima

1.305,00

 

39

Reklamni panel 999012 (6)

1,949,00

19

Prodajni stalak {2}

848,00

 

40

Latica za kasu (2)

120,00

20

Displej (6)

5.064,00

 

41

Reklamne table (3)

300,00

21

Displej (4)

1.698,00

 

Svega:

49.264,00

 

1.Usmeno javno nadmetanje će se održati u u sjedištu Globo Lux d.o.o. u zgradi Economic Vitez dana 30.06.2020.godine u 11 sati.

2.Oprema i inventar se prodaje po principu viđeno-kupljeno, neće se primati nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet i oštećenja stvari. Troškove demontiranja, prevoza i ostale troškove prenosa vlasništva {takse, ovjere) snosi kupac.

3.U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su predhodno uplatila depozit od 10% od vrijednosti, koji su dužni uplatiti na trans.račun likvid. dužnika broj: 1610000191290025, Raiffeisen bank BH dd Vitez najkasnije na dan prodaje.

4.Potencijalni kupci mogu pogledati stvari svaki radni dan od 9 do 15 sati počev od dana objave do dana prodaje u sjedištu firme.

5.Prijave u zatvorenoj koverti sa ponudom i dokazom o uplaćenom depozitu, punim nazivom, adresom i brojem telefona, se dostavljaju putem pošte na gore navedenu adresu firme sa naznakom "ne otvaraj".

6.Ponuđena početna cijena ne može biti niža od navedenih cijena u ovom oglasu. Najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude predstavlja

početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje . Javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave.

7.Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se položeni depozit nakon zaključenja javne prodaje.

8.O najpovoljnijem ponuđaču, likvidacioni upravnik donosi pismeni zaključak koji se objavljuje na oglasnoj ploči suda. Ponuđač sa najvišom ponudom dužan je položiti cijenu umanjenu za položeni depozit u roku od 8 dana od dana objavljivanja zaključka o prodaji opreme najpovoljnijem ponuđaču na oglasnoj ploči suda.

9.Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, likvidacioni upravnik će proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je oprema prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 5 dana od dana rješenja da deponuje prodajnu cijenu. Ako drugi ponuđač ne položi cijenu u roku, ova pravila se primjenjuju na trećeg ponuđača.

10.Ako najpovoljniji ponuđač ne sklopi kupoprodajni ugovor, smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat depozita.

11.Kontakt telefon: 063 026 335, 063 792 923

12.Ovaj oglas je objavljen na oglasnoj ploči Općinskog suda Travnik i dnevnim novinama "Avaz".      

Likvidacioni upravnik