Nekretnina

SADAIMLER doo Han Pjesak u stečaju - Prodaja nepokretnosti stečajnog dužnik

„SADAIMLER" d.o.o. Han Pijesak - u stečaju Han Pijesak

Ul. JNA br. 82, JIB 4400644270001 

 

Datum, 03.06.2020.godine 

Broj: 61 OSt 012592 20 St

Na osnovu odredaba člana 155. do 160. Zakona o stečaju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 16/16), člana 85. i 86. Zakona o izvršnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 59/03, 85/03,64/05, 118/07, 29/10, 57/12 i 67/13) i Skupštine povjerilaca od 22.05.2020. godine, stečajni upravnik objavljuje prvu prodaju imovine stečajnog dužnika:

 

                                                                         OGLAS

                           o prvoj prodaji nepokretne imovine putem usmenog javnog nadmetanja

                                              Nepokretnosti (građevinski objekti i zemljište)

 

R/br

Naziv nekretnine

Oznaka parcele

Površina . u m1

Po£etna cijena u KM

1.

Magacin gotovih i površina koja pripada magacinu bez sušare

k.č. br. 170/3, LN br. 523/2 K.O. Han Pijesak

225

32.580,00

2.

Zemljište uz privredni objekat magacin

k.č br. 170/3, LN br. 523/2 K.O. Han Pijesak

270

15.200,00

3.

Kotlovnica

k.č br. 170/3, LN br. 523/2 K.O. Han pijesak

45 (70,18)

10.162,06

4.

Zemljište uz privredni objekat kotlovnica

k.č br. 170/2, LN br. 523/2 K.O. Han Pijesak

101

1.515,00

5.

Zemljište uz objekat trafostanice

k.č br. 161/6, LN br. 523/2 K.O. Han Pijesak

31

465,00

 

UKUPNO:

 

 

59.922,06

 

Datum i vrijeme javnog nadmetanja: 30.06.2020. god. u 12,00 časova

Mjesto: prostorije stečajnog dužnika u Han Pijesku

 

Uslovi i način prodaje:

- Imovina se prodaje se u cjelini u postojećem stanju bez naknadnih reklamacija i prigovora

- Prodaja Imovine će se vršiti usmenim javnim nadmetanjem. Početna cijena nadmetanja ne može biti manja od naznačene u oglasu u iznosu 59.922,06 KM

- Učestvovati na licitaciji mogu fizička i pravna lica koja prije prodaje dostave dokaz o uplati depozita - osiguranja za učešće u nadmetanju. Bankarska garancija se neće uzeti kao dokaz o uplati depozita.

- Učesnik u nadmetanju dužan je ustupiti tačnu adresu i broj telefona. Nadmetanje će se izvršiti i ako učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava uslove.

- Depozit u iznosu od 10 % vrijednosti imovine koja se kupuje, treba uplatiti na transakcijski račun pravnog lica „SADAIMLER" d.o.o. Han Pijesak - u stečaju, broj: 5620128159274411 (KM), otvorenog kod NLB Banka a.d. Banja Luka, sa naznakom: osiguranje za učešće u nadmetanju. Depozit se uračunava u prodajnu cijenu, a uplaćuje se nakasnije do 29.06.2020. godine

- Kupcem će biti proglašen ponuđač sa najvišom ponuđenom cijenom, pod uslovom daje postignuta cijena jednaka ili veća od oglašene prodajne. U slučaju istih najpovoljnijih ponuda odmah će se obaviti usmeno javno nadmetanje najpovoljnijih ponuđača, a prema pravilima za prodaju imovine putem javnog nadmetanja. Nakon zključenja licitcije utvrđuje se lista tri najpovoljnija ponuđača.

- Ako najpovoljniji ponuđač ne sklopi ugovor i ne uplati cijenu, smatrat će se daje odustao i gubi pravo na povrat depozita, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji koji je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi ponuđač ne ispuni uslove, kupcem se smatra treći po redu najbolji ponuđač.

- Ponuđačima koji nisu stekli status kupca, drugog i trećeg najboljeg ponuđača, položeni novac će se vratiti u roku od 5 (pet) dana od okončanja javnog nadmetanja.

- Najpovoljniji ponuđač je obavezan uplatiti prodajnu cijenu u roku od 30 (trideset) dana od dana prihvatanja ponude. Ugovor o kuporođaji kupac i stečajni upravnik će zaključiti najkasnije 7 (sedam) dana po uplati cijene i troškova kupo¬prodaje. Primopredaja imovine izvršit će se najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od potpisivanja ugovora, ukoliko se stranke drugačije ne dogovore.

- Poreze i druge troškove u vezi sa prodajom snose kupci.

- Ponude sa cijenom manjom od 59.922,06 KM neće biti uzete u razmatranje.

- Sve informacije mogu se dobiti na e-mail: borko.supeta@yahoo.com  i na telefon stečajnog upravnika broj 066/877871

 

Stečajni upravnik