Kombiteks d.d. Bihać

Više o Kombiteks d.d. Bihać

Pokretna i nepokretn

KOMBITEKS dd Bihać u stečaju - Prodaja pokretne i nepokretne imovine

DD Kombiteks Bihaću stečaju       

Bihać    

Hamze Hume bb            

 

Broj: 17 0 St 029236 07 St

Broj: 01-02-OG/2020.

 

Na osnovu člana 101 i 103. Zakona o stečajnom postupku ("SI. novine F BiH", br. 29/03 i 32/04) i Odluka Odbora povjerilaca broj: 01-12/TS/2020. od 04.05.2020. u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužnika DD «K0MBITEKS» Bihać - u stečaju, stečajni upravnik stečajnog dužnika, o b j a v Ij u j e:

 

                                                                        OGLAS

                         O  PRODAJI POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE DD «K0MBITEKS»

                                    BIHAĆ - U STEČAJU K0MBIN0VANOM METODOM-PUTEM

                        PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA I USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

 

A. POPIS PREDMETA PRODAJE

 

1. POKRETNA IMOVINA

 

LOT 1

- UMJETNIČKA SLIKA: STARI MOST U MOSTARU, AUTOR: ENVER KRUPIĆ;

- AUTOR: ENVER KRUPIĆ;

- SLIKA PRIPADA RANOM PERIODU UMJETNIČKOG STVARANJA SLIKARA

- TEHNIKA: ULJE NA PLATNU;

- GODINA NASTANKA: 1959.

- VELIČINA: 89 CM X 116,5 CM

- OPREMA: SLIKA JE GALERIJSKI OPREMLJENA-AUTENTIČNI UMJETNIKOV RAM

- POČETNA PRODAJNA CIJENA: 3.000,00 KM

 

Slika se može pogledati u Gradskoj galeriji u Bihaću, Bosanska 15. uz prethodnu najavu na telefon 037 223 083, od 26.05.2020 do 18.06.2020.

 

1.) NEPOKRETNA IMOVINA

LOT 2

NAZIV

Površina m2

Početna prodajna cijena KM

KO BIHAĆ

NOVI OPERAT

STARI OPERAT

1.

Zemljište

965,00

35.705,00

1263/124

1263/124

 

LOT 2

NAZIV

Površina m2

Početna prodajna cijena KM

KO BIHAĆ

NOVI OPERAT

STARI OPERAT

1.

Zemljište

680,00

10.200,00

1263/166

1263/166

 

B. USLOVI PRODAJE

 

1. Ponude za predmetne pokretninu i nekretninu, koje su niže od navedene početne cijene iz oglasa, odbacit će se kao nepotpune.

Pokretna imovina svrstana u Lot 1, prodaje se kao LOT, u fizičkom stanju na dan prodaje. Navedena cijena predstavlja početnu cijenu i imovina se ne može prodavati ispod te cijene. U cijenu nije uključen PDV.

Nekretnina svrstana u Lot 2 i 3 iz ovog oglasa prodaju se u VIĐENOM STANJU na dan prodaje. Dokazi o vlasništvu mogu se pogledati u sjedištu prodavca ili u zemljišnim knjigama koje se vode kod Općinskog suda u Bihaću.

- pravo učešća na javnom nadmetanju imaju fizička i pravna lica koja dostave pismene ponude putem pošte ili lično na adresu D.D. „Kombiteks" Bihać - u stečaju, ul. Hamze Hume bb, u zapečaćenoj koverti sa pečatom ili potpisom ponuđača i to najkasnije do 18.06.2020. godine, do 15,00 sati (navedeno podrazumijeva da iste budu fizički dostavljene na naznačenu adresu);

- uz pismenu ponudu na kojoj je naveden naziv ponuđača, lot za koji se ponuđač prijavljuje i na kojoj je navedena cijena koja ne može da bude niža od cijene navedene u ovom oglasu, zainteresirani kupci/ponudači dužni su priložiti uplatnicu (dokaz) o uplaćenom depozitu u visini od 10 % vrijednosti lota za koji se natječu;

- uplatu traženog depozita za predmetni lot treba izvršiti na transakcijski račun DD „Kombiteks" Bihać-u stečaju broj: 3385002206275492, otvoren kod UniCredit Bank d.d.;

- otvaranje ponuda i usmeno javno nadmetanje održat će se u prostorijama DD „Kombiteks" Bihać-u stečaju, ul. Hamze Hume bb, dana 19.06.2020. godine, s početkom u 10 sati;

- učesnici u ovoj prodaji (lično ili putem punomoćnika uz ovjerenu punomoć) koji uredno dostave ponude na način kako je definirano u oglasu dužni su, na dan prodaje, prijaviti se u periodu od 9,30 do 10,00 sati komisiji za prodaju, te priložiti istoj odgovarajući identifikacijski dokument, sa kojim stječu pravo učešća na javnoj prodaji;

- povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za Lot 1 (za pokretnu imovinu), će biti najmanje 100,00 KM;

- povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za nepokretnu imovinu bit će najmanje 1.000,00 KM, a najviše 2.000,00 KM.

- ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, odnosno koji odustanu od učešća na licitaciji, položeni novac će se vratiti u roku od 7 dana od dana okončanja javnog nadmetanja;

- sve troškove preuzimanja kupljene nekretnine, poreze, troškove prijenosa vlasništva, porez na promet nekretnina, troškove cijepanja parcela, troškove rada sudskog vještaka i ostale troškove snosi kupac,

- najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana računajući od dana prodaje;

- ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku (30 dana od dana održavanja javne prodaje) smatra se daje odustao, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku i za kupca se proglašava treći po redu najbolji ponuđač.

- Nepokretna imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8 h do 15 h u sjedištu prodavca uz predhodnu najavu na telefone broj: 061239 939,062 048 551 i e-mail: kombiteks.bihac@gmail.com.

 

Bihać, 18.05.2020.

 

Stečajni upravnik

dr sci Šefik Smlatić