Pokretna i nepokretn

Banka Srpske a.d. Banja Luka u stečaju - Prodaja nekretnina i umjetničkih slika

Banka Srpske a.d, u stečaju Banjaluka

 

St 121495 17 St

Datum: 20.05.2020.godine

 

Na osnovu člana 155., 156., 160. i 166. Zakona o stečaju Službeni glasnik RS, br.16/2016, Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom, a na osnovu odluke Skupštine povjerilaca Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka od 11.12.2019. - godine i odluke Odbora povjerioca od 17.02.2020. godine, stečajni upravnik Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka dana 20.05.2020. godine oglašava

 

                                      JAVNU PRODAJU IMOVINE BANKE SRPSKE a.d.-u stečaju

                                         PUTEM LICITACIJE USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

Izlaže se prodaji imovina Banke Srpske a.d. u stečaju Banjaluka:

 

A) PUTEM DRUGOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA - LICITACIJE

Građevinsko zemljište, Krak ulice I Kuljanska bb, Kuljani, Banjaluka.list nepokretnosti 1185/1 k.o. Kuljani, k.č. 198/16, ROSULJE, njiva 5. klase površine 627 m2.

Procijenjena vrijednost kx. broj 198/16 je 10.973,00 KM.

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod od 4.500,00 KM.

 

B) PUTEM PETOG USMENOG JAVNOG NADMETANJA - LICITACIJE

Poslovni objekti u privredi kombinovane gradnje sa pripadajućim zemljištem, Brezičani bb, Prijedor, i to: Skladište boja i lakova, BGP 216m2; Diskont, BGP 482 m2; višenamjenska hala BGP 7.917m2; Uprava BGP 1.605m2; Portirnica BGP 32m2; Garaža i radionice BGP 413 m2; Radionica BGP 275m2; Autoservis BGP 1.040m2; Pomoćne radionice 448m2; Trafostanica BGP 20m2; upisane u:

z.k. uložak broj 5787 k.o. Prijedor, parcela broj 414/461, Poslovna zgrada poslovna zgrada, površine 7.917m2; parcela broj 414/267, Poslovna zgrada i ekonomsko dvorište, površine 47.240 m2; parcela broj 414/462, Poslovna zgrada površine 482m2; parcela broj 414/463, Poslovna zgrada, površine 216m2,

z.k. uložak broj 7511 k.o. Prijedor, pravo suvlasništva etažnih vlasnika na pripadajućem zemljištu upisanio u z.k. uložak broj 7511 k.o. Prijedor,

z.k. uložak 7513 k.o. Prijedor, parcela broj 406/8 E-PR-2, Sklonište za ljudstvo, u suterenu zgrade, površine 70.00 m2; Sklonište, površine 70m2,

z.k. uložak 7514 k.o. Prijedor, parcela broj 406/8 E-PR-3, Poslovni prostor u prizemlju zgrade, ukupne površine 565,72 m2; Poslovni prostor, površine 565m2,

z.k. uložak 7515 k.o. Prijedor, parcela broj 406/8 E-PR-4, Poslovni prostor na spratu zgrade, površine 730m2; Poslovni prostor, površine 730m2,

ukupno procijenjene vrijednosti 6,182.030,00 KM

Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod vrijednosti od 850.000,00 KM.

 

USLOVI PRODAJE ZA  NEKRETNINE:

1) Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u raspoloživu prodajnu dokumentaciju za nekretnine svakog radnog dana u vremenu od 12:00 do 14:00 časova u prostorijama Banke u Banjaluci ulica Aleja Svetog Save br. 61, a razgledanje nekretnina moguće uz prethodan dogovor sa odgovornim licem  kontakt telefon 051/245-041,065/539-607.

2) Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od procijenjene cijene nekretnine koja se licitira, a najviše 50.000 KM po jednoj nekretnini, a sa naznakom rednog slova nekretnine i nazivom nekretnine za koju se uplaćuje depozit.

3) Uplata depozita može se izvršiti na transakcioni račun Banka Srpske a.d. Banjaluka - u stečaju broj: 551 790 22211968 63 otvoren kod UniCredit bank a.d. Banja Luka najkasnije dva dana prije održavanja licitacije. Kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid na dan održavanja licitacije.

4) U skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Sl.gl. RS broj 54/17 od 06.06.2017. godine) učesnik u licitaciji je dužan potpisati Izjavu o gubitku prava na povrat depozita,

5) Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu ili pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom Rješenja o registraciji.

6) Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije dana 23.06.2020. godine (utorak) sa početkom u 13 časova u prostorijama Okružnog privrednog suda Banjaluka, Gundulićeva 128.

7) Javna prodaja putem usmenog nadmetanja održaće se i kad učestvuje samo jedan ponuđač.

8) Stečajni upravnik sprovodi postupak prodaje imovine i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

9) Nakon, zaključenja licitacije utvrđuje se lista tri ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ponuđačima, osim prva tri rangirana ponuđača, vratiće se depozit odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od javnog nadmetanja, na račun sa koga je uplata izvršena.

10) Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za nekretnine je 30 dana od dana oglašavanja zaključka o prodaji na oglasnoj tabli suda. Uplatu kupoprodajne cijene izvršiti na račun Banka Srpske a.d. Banja Luka u stečaju broj: 551 790 22211968 63 otvoren kod UniCredit bank a.d. Banja Luka.

11) Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u ostavljenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspješnom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 30 dana od dana uručenja tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

12) Ukoliko kupac, u ostavljenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača - kupca, smatra se dijelom avansne uplate.

13) Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji za nekretnine u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Banka Srpske a.d. Banjaluka - U stečaju predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog Ugovora o kupoprodaji.

14) Sve troškove oko sačinjavanja i ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavač nakon završene kupoprodaje nema nikakvih obaveza prema kupcu za prodatu imovinu i ne prihvataju se bilo kakve reklamacije o istoj. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

 

C) Izlaže se prodaji imovina Banke UMJETNIČKE SLIKE prema sljedećem spisku:

Red. Br.

Inventurni broj

Opis

Količina komada

Procijenjena vrijednost (u KM)

1

5399

Josip Generalić, Mali klizač, reprodukcija

1

70,00

2

5401

Muhamed Delić, Motiv s Une, 1960 ulje

1

5.000,00

3

5402

Muhamed Delić, Bihać 1890, ulje

1

4.000,00

4

5403

Enver Krupić, 1979 Stari mlin. Ulje/platno

1

8.000,00

5

5404

Fatim Dedić, ćup s cvijećem, ulje/platno

1

1.800,00

6

5405

Nusret Hošić, Konji 11986. ulje

1

2.000,00

7

5406

Nusret Hošić, Konji II, ulje

1

2.000,00

8

5407

Stipe Hamulka, 2000. veduta sahat kula, komb.teh

1

300,00

9

5408

Stipe Hamulka, 2000. veduta Bos.kuće, komb. Teh

1

250,00

10

5409

Stipe Hamulka, 2000. veduta katedrala, komb, Teh

1

300,00

11

5410

Stipe Hamulka, 2000. vedura katedrala 1900, komb.

1

300,00

12

5411

Stipe Hamulka, 2000. veduta dvorište medrese, komb

1

300,00

13

5412

Stipe Hamulka, 2000. veduta Bihać harmani, komb.

1

300,00

14

5413

Stipe Hamulka, 2000. veduta park kavana, komb. Teh

1

300,00

15

5414

Stipe Hamulka, Bihać 1905, mlinovi na Uni, komb.

1

300,00

16

5415

Stipe Hamulka, Bihać-medresa, 2000. komb. Teh

1

250,00

17

5416

Muhamed Delić, mrtva priroda 1976. ulje/platno

1

1.000,00

18

5417

Nusret Hošić, Konji 1986. ulje/platno

1

2.000,00

19

5514

Adin Hebib, Bosanska 4 godišnja doba, 2011 ulje/pl

1

8.000,00

20

11129

Zoran Purić, motiv iz Beograda, S.A. Ulje/platno

1

700,00

21

11130

Slobodan Vidović. bez naziva. 2003. ulie/platno

1

1.800,00

22

117.50

Nepoznat autor, rrkva-slika na svili, knmh Teh

 

500.00

23

11358

Uramljene fotografije stare Banjaluke

 

150.00

24

11506

Reprodukcija (Vasilije Ostojić] Violina i voće

1

500,00

25

11507

Ukrasni rad, Tulipani, komb. Teh, Kina

1

200,00

26

11509

Nepoznat autor, Pariz, ulje/platno

1

500,00

27

11510

Nenad Ćurlić, Banski dvor, grafika

1

150,00

28

11512

Rajković, Banski dvor, ulje/platno

1

150,00

29

20298

Bojan _. Svitanje, akvarel

1

500,00

30

20305

Budo Vlaisavljević-Modri, Fantazija, komb. Teh.

1

2.500,00

31

20306

Reprodukcija, Josip Generalić, Moja roda, štampa

1

70,00

32

20307

Irfan Handukić, bez naziva, 1993. komb. Teh.

1

2.500,00

33

20308

Irfan Handukić, bez naziva, 1994. komb. Teh.

1 .

2.500,00

34

20315

Budo Vlaisavljević-Modri, Plivska jezera, komb. Teh.

1

2.000,00

35

20316

Reprodukcija, losip Generalić, Štampa

1

70,00

36

20319

Muhamed Delić, Una, akvarel

1

500,00

37

30004

Nenad Ćurlić, fotografika, Balkan Investment bank

1

150,00

 

USLOVI PRODAJE SLIKA:

Zainteresovana lica mogu pogledati slike svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 16:00 časova u prostorijama Banke u Banjaluci ulica Aleja Svetog Save br. 61.

Prodaja slika se vrši na licu mjesta u prostorijama Banke u Banjaluci ulica Aleja Svetog Save br. 61 svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 16:00 časova od 21.05.2020. godine do 30.06.2020. godine.

Slike se mogu prodati po najnižoj prodajnoj cijeni koja iznosi 80% od procijenjene vrijednosti uvećano za PDV. Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica, koja su dužna radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu ili pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom Rješenja o registraciji.

Kupac nakon direktne kupovine u roku od tri dana sa dokazom o izvršenoj uplati kupoprodajnu cijenu uvećanu za PDV preuzima sliku. Ukoliko kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu uvećanu za PDV u navedenom roku od tri dana smatra se da je odustao od kupovine.

Uplata ukupne prodajne vrijednosti se vrši na transakcioni račun Banka Srpske a.d. Banjaluka - u stečaju broj: 551 790 22211968 63 otvoren kod UniCredit bank a.d. Banja Luka.

 

Stečajni upravnik