TMB d.d. Banovići

Više o TMB d.d. Banovići

Pokretnina

TMB dd Banovići u stečaju - Prodaja proizvodne opreme u vlasništvu stečajnog dužnika

Na osnovu rješenja Općinskog Suda u Tuzli broj: 32 O St 053864 05 St od 10.05.2005. godine, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom.

 

                                                                     „TMB" d.d. Banovići

    mikromotori i električni aparati Banovići,u stečaju 75290 Banovići.ul.Branilaca Banovića br.22

 

u skladu sa odrebama člana 101 i 103.Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH ( „Službene novine FBiH" br.29/03,32/04,42/06 i 52/08 te odluke Skupštine povjerilaca od 21.03.2018.godine i odluke Odbora povjerilaca od 19.05.2020.godine stečajni upravnik stečajnog dužnika objavljuje:

 

                                                          OGLAS O JAVNOM NADMETANJU

                       ZA PRODAJU POKRETNE IMOVINE ( PROIZVODNA OPREMA )U VLASNIŠTVU

                                                              „TMB" d.d. Banovići, u stečaju

 

I. PREDMET PRODAJE

I.1.Predmet prodaje je pokretna imovina u vlasništvu stečajnog dužnika koja se nalazi u Banovićima,ul. Branilaca Banovića br.22 A a koja se sastoji od sljedećeg popisa

 

Red.broj

Naziv opreme

Procijenjena vrijednost u KM

1.

Apkatan presa 1

3.000,00

2.

Apkatan presa 2

6.000,00

3

Makaze za lim

3.000,00

4.

Univerzalna glodalica 1

1.500,00

5.

Univerzalna glodalica 2

1.500,00

6.

Ekscentrična presa 1

1.600,00

7.

Ekscentrična presa 2

600,00

8.

Ekscentrična presa 3

600,00

9.

Ekscentrična presa 4

300,00

10.

VW JETTA 19 ECL

300.00

11.

MERCEDES -BENZ 208 D- KB

600,00

12.

Ukupno

19.000,00

 

1.2.   Oprema se prodaje po početnoj cijeni po procjeni sudskog vještaka plus PDV.

1.3. Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica koja dostave ponudu do 02.06.2020.godine i uplate 10 % od ponuđene cijene na ime depozita. Uplatu od 10 % izvršiti na transakcijski račun: „TMB" d.d. Banovići,u stečaju broj: 1321300311797860 otvoren kod NLB Banke.

1.4. Prodaja navedene opreme vršit će se putem usmenog i javnog nadmetanja po načelu zatečenog stanja ili „viđeno - kupljeno" bez naknadnih prigovora i reklamacija.

1.5. Javno nadmetanje održat će se dana 02.06.2020.godine u prostorijama privredne zgrade iz ovog oglasa u 11:00 sati.

Ponude ispod procjenjene vrijednosti neće uzimati u obzir.

Ponude slati na adresu: 75290 Banovići.ul.Branilaca Banovića A 22

1.6. Kupac snosi sve troškove vezane za kupljene pokretne stvari.

1.7. Oprema se može pregledavati svakim danom u periodu dok traje javni natječaj.

Kontakt telefon: 062 - 108 - 509.

 

Stečajni upravnik