Brajlović d.o.o. Sarajevo

Više o Brajlović d.o.o. Sarajevo

Nekretnina

BRALOVIC doo Sarajevo u stečaju - Prodaja Poslovnog objekta stečajnog dužnika

„BRAJLOVIĆ" d.o.o Sarajevo - u stečaju

Ul. Rakovička cesta br.257

71210 llidža - Sarajevo

 

Broj: 65 0 St 77237 St

 

Na osnovu člana 101,102 i 103 Zakona o stečajnom postupku F BiH, i na osnovu Odluke Odbora povjerilaca sa 8. sjednice, održane 24.12.2019 godine, stečajni upravnik objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA PRODAJU

NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

METODOM SLOBODNE POGODBE - TREĆI PUT

 

Predmet prodaje je sljedeća imovina u vlasništvu stečajnog dužnika:

Fabrika za preradu i proizvodnju mesnih proizvoda, stambeno-poslovni objckat, gospodarska zgrada i dvorište ukupne površine 4.430 m2, a sastoji se od:

- Fabrika              726 m2,

- Stambeno-poslovni objekat    406 m2,

- Gospodarska zgrada   227 m2,

- Gospodarska zgrada   44 m2,

- Dvorište            3.027 nr.

Lokacija: KO SP_Hadžići, ZKU broj 187, KČ 747/17.

Adresa: Rakovička cesta br.257, 71210 llidža - Sarajevo

Na nekretnini su upisani tereti koje će sud Rješenjem o dosudi brisati.

Procijenjena vrijednost od strane sudskog vještaka je 9.231.581,70 KM.

 

 

1. Uvid u predmet prodaje, zaintersirani kupci mogu izvršiti svaki dan od 10:00 do 14:00 sati na adresi stečajnog dužnika, ul. Rakovička cesta broj 257, llidža.

2. Pravo učešća u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika imaju pravna i fizička lica koja dostave pismenu prijavu, najkasnije do 07.06.2020 godine.

3. Ponuđači su, na ime učešća u postupku prodaje, dužni uplatiti depozit od 10.000,00 KM, na žiro-račun stečajnog dužnika broj 3387-3022-3816-7037, sa naznakom „Za učešće - po Javnom pozivu za prodaju nekretnine".

4. Prijava treba sadržavati:

- Podatke o ponuđaču, kopiju identifikacijskog dokumenta, kontakt telefon ili e-mail.

- Za pravne osobe - identifikacijski broj, ime i prezime odgovorne osobe i ovlaštenje za učešće u postupku licitacije.

- Ponuđenu cijenu.

- Dokaz u uplati takse na ime učešća.

5. Ročište za javno nadmetanje će biti održano, ako na njemu učestvuje i samo jedan učesnik, koji ispunjava propisane uslove.

6. Imovina koja je predmet prodaje će biti prodala ponuđaču koji ponudi najveću cijenu.

7. Javno otvaranje ponuda, obavit će se u utorak 09.06.2020 godine u sjedištu društva, u 10 sati.

8. Minimalni iznos povećanja ponude iznosi 20.000.00 KM.

9. Na ovom ročištu nekretnina može biti prodala bez ograničenja najniže cijene.

a konačnu saglasnost na postignutu cijenu će dati razlučni povjerilac - PBS Sarajevo.

10. Punudači čije ponuda bude prihvaćena, dužni su uplatiti prodajnu cijenu umanjenu za uplaćeni depozit, u roku od 30 dana na žiro račun stečajnog dužnika.

11. Ponuđačima čija ponuda nc bude prihvaćena, uplaćeni depozit će biti vraćen narednog dana, osim za prva tri . ponuđača, na koje se primjenjuju odredbe Zakona o izvršnom postupku F BiH.

12. Poreze i takse u postupku prenosa vlasništva nad predmetima prodaje, snosi kupac.

 

Ponude u zatvorenim kovertama dostaviti na adresu:

„BRAJLOVIĆ" d.o.o Sarajevo - u stečaju

Pošta Hadžići - P.P. 41

71240 Hadžići

sa naznakom „Ponuda po javnom pozivu za prodaju imovine".