Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika ŠAHINPAŠIĆ d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, i to stečajni sudija Hodžić Kenan, rješavajući po prijedlogu da se nad imovinom pravnog lica TRGOVAČKO KNJIŽARSKO DRUŠTVO "ŠAHINPAŠIĆ" d.o.o. Sarajevo, ul. Vreoca bb, Sarajevo, Ilidža, otvori stečajni postupak dana 27.01.2020. godine, donio je sljedeći

 

                                                                       OGLAS

 

 1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika TRGOVAČKO KNJIŽARSKO DRUŠTVO "ŠAHINPAŠIĆ" d.o.o. Sarajevo, Ul. Vreoca bb, Sarajevo, Ilidža.

2. Za stečajnog upravnika imenuje se KUNALIĆ HAJRUDIN, Ul. Dr. Fetaha Bećirbegovića broj 8E-2-1/1, Sarajevo, osoba sa liste stečajnih upravnika Federacije BiH.
3. Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 27.01.2020. godine u 12,00 sati.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenimnovinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa članom 110. Zakona o stečajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi, kako slijedi:
Za prijave povjerilaca iznos od 1 % od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 20,00 KM niti veća od 10.000,00 KM.
Taksu uplatiti na račun broj 1411965320008475 kod BBI BANK Sarajevo.
Razlučni povjerioci označavaju u prijavidio imovine stečajnogdužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.
Izlučni povjerioci označavaju u prijavipredmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi.
5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.
6. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.
7. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u Odjeljenju za registar ovoga suda, u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj MBS 65-01-1047-12 (stari broj 1-1543).
8. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli suda istog dana 27.01.2020. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
9. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan ponedjeljak, 30.03.2020. godine sa početkom u 09,00 sati, sudnica broj 15/III.
Istog dana, nakon ispitnog ročišta, održat će se Skupština povjerilaca na kojoj će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika, odlučiti o daljem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište).

 

Broj 65 0 St 769433 19 St
27. januara 2020. godine
Sarajevo