DENARO doo Bihać

Više o DENARO doo Bihać

Nepoznato

Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva d.o.o. "DENARO" Bihać

Općinski sud u Bihaću postupajući po stečajnom sudiji Aladinu Bajriću, rješavajući po prijedlogu Raiffeisen Bank d.d. BiH, Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne bb, zast. po punomoćnicima Riković Džamali, dipl. pravnica iz Sarajeva i Zečević Zinaidi, dipl. pravnica iz Visokog, obje zaposlenice podnosioca prijedloga, da se nad imovinom pravnog lica d.o.o. "DENARO" Bihać, zast. po punomoćniku Smajić Almiru advokatu iz Bihaća, provede stečajni postupak, nakon ročišta održanog dana 03.03.3020. godine u prisustvu punomoćnika podnosioca prijedloga i punomoćnika dužnika, donio je dana 06.03.2020. godine, sljedeće

RJEŠENJE

Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva d.o.o. "DENARO" Bihać, ulica Banjalučka bb, MBS 1-5677-00, JIB 4263499740005. Za privremenog stečajnog upravnika, sa liste stečajnih upravnika Federalnog ministarstva pravde, imenuje se Asim Bećiragić, dipl. ecc. iz Cazina, ul. Ćoralići br. 462. Privremeni stečajni upravnik Asim Bećiragić dužan je: - starati se o imovini dužnika; - izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija; - izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika; - utvrditi da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka; - ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka; - utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka. Privremeni stečajni upravnik je dužan podnijeti svoj izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja, u kojem će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju. Ovo se rješenje objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda, te se povjerioci pozivaju da privremenom stečajnom upravniku bez odlaganja saopće koje će mjere osiguranja na predmetima stečajnog dužnika oni zahtijevati.

Broj 17 0 St 104924 20 St

06. marta 2020. godine

Bihać