Nepoznato

Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica “Sadaimler” d.o.o. Han Pijesak

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, stečajni sudija Dragan Borovčanin, u stečajnom postupku nad “Sadaimler” društvom sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i transport d.o.o. Han Pijesak, Ulica JNA 82, Han Pijesak, van ročišta, 2.3.2020. godine, donio je sljede ć e

RJEŠENJE

Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica “Sadaimler” društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i transport d.o.o. Han Pijesak, Ulica JNA 82, Han Pijesak. Za stečajnog upravnika imenuje se Borko Šupeta, dipl. ekonomista, iz Istočnog Sarajeva. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 2.3.2020. godine u 12.00 časova. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja potraživanja Sudu u dva primjerka, sa dokazima, pozivom na broj: 61 0 012592 20 St. Uz prijavu, dužnost je da se priloži dokaz o uplaćenoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50.00 KM, ni veća od 10.000,00 KM. Taksa treba da se uplati na budžetski račun javnih prihoda Banja Luka, broj 5620990000055687, vrsta prihoda 722211, opština 085, budžetska organizacija 1088001. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava obezbjeđenja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se 2.3.2020. godine na oglasnoj tabli ovog suda i u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dostaviće se Registru ovog suda. Zakazuje se ispitno ročište za 23.4.2020. godine sa početkom u 9.30 časova, a nakon toga će se održati izvještajno ročište.

(61 0 St 012592 20 St-su)