GLOBO LUX d.o.o. Vitez

Više o GLOBO LUX d.o.o. Vitez

Nepoznato

Provest će se postupak likvidacije nad pravnim licem: "GLOBO LUX" d.o.o. Vitez

Općinski sud u Travniku, po likvidacionom sudiji Aganović Ifeti, u postupku predlagača Lučić-Jozak Luke, Franza Jozefa Petsching i Franje Rajković, zastupani po punomoćniku Anti Jonjić, advokatu iz Zenice, radi likvidacije pravnog lica "GLOBO LUX" d.o.o. Vitez, na ročištu održanom dana 19.02.2020. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

Provest će se postupak likvidacije nad pravnim licem: "GLOBO LUX" d.o.o. Vitez sa sjedištem u Vitezu, Polovni Centar 96, upisano u sudski registar Općinskog suda u Travniku, MBS 51-01-0064-15. Za likvidatora se postavlja Nura Soldin, kći Nazifa, iz Zenice, ul Talića brdo 1a. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja, te ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi svoja potraživanja, likvidacioni postupak će se nastaviti, odnosno zaključiti. Po proteku navedenog roka i nakon što rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravosnažno, pravno lice "GLOBO LUX" d.o.o. Vitez sa sjedištem u Vitezu, Polovni Centar 96, brisat će se iz registra Općinskog suda Travnik, kao i drugim javnim registrima. Imovina koja preostane pripada osnivačima društva srazmjerno njihovim osnivačkim udjelima, kojom oni odgovaraju za obaveze prema trećim osobama koje bi eventualno nakon pravosnažnosti rješenja imale imovinsko - pravne zahtjeve prema subjektu. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči suda. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača.

Broj 51 0 L 168203 20 L

19. februara 2020. godine

Travnik