Trudbenik a.d. Doboj

Više o Trudbenik a.d. Doboj

Pokretnina

Trudbenika a.d. Doboj u stečaju - Prodaja opreme stecajnog duznika

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca broj: 7. od 23.01.2020, Stečajni upravnik Trudbenik ad Doboj-u stečaju, pod brojem 46/20, dana 11.03.2020 godine, raspisuje:

 

                                                                 JAVNU LICITACIJU

                               Za prodaju sve Pokretne imovine stečajnog dužnika kako slijedi:

 

 

1.OPREMA I INVENTAR /Bez PDV-a/                                                                   Spisak br. 1

a). OPREMA-POGONSKA                                                                                     570.010,00 KM

b). OPREMA-KANCELARIJSKA                                                                                 6.066,00 KM

c). UPOTREBLJIVI INVENTAR-KANCELARIJSKI I POGONSKI                                    45.307,00 KM

UKUPNO OPREMA I INVENTAR:                                                                          621.383,00 KM

 

2.ALATI (MAŠINSKI I RUČNI) /Bez PDV-a                                                    Spisak broj 2.

a) SKLADIŠTE ALATA, BROJ 27                                                                            72.185,00 KM

a) SKLADIŠTE ALATA, BROJ 28                                                                            55.272,00 KM

UKUPNO ALATI (MAŠINSKI I RUČNI):                                                                  127.457,00 KM

 

3.ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA, REPROMATERIJALA, GOTOVIH PROIZVODA I POLUPROIZVODA

/Bez PDV-a/ Spisak broj 3.

a). SKLADIŠTE BROJ 01, ELEKTRO MATERIJALI I DIJELOVI                                           109.642,75 KM

b). SKLADIŠTE BROJ 02, REPROMATERIJAL I KANCELARIJSKI MATERIJAL                     14.890,00 KM

c). SKLADIŠTE BROJ 08, REZERVNI DIJELOVI-KUPOVNE POZICIJE                                218.805,49 KM

d). SKLADIŠTE BROJ 37, DIJELOVI MAŠINSKOG ODRŽAVANJA                                       15.005,05 KM

e). SKLADIŠTE BROJ 38, DIJELOVI ELEKTRO ODRŽAVANJA                                            12.049,60 KM

f). SKLADIŠTE BROJ 66, GOTOVE ROBE                                                                        32.679,00 KM

g). SKLADIŠTE BROJ 76, PVK poluproizvodi                                                                  49.924,93 KM

h). SKLADIŠTE BROJ 77, PMK poluproizvodi                                                                 28.153,64 KM

UKUPNO SKLADIŠTA:                                                                                               481.150,46 KM

UKUPNO POKRETNA IMOVINA = 621.383,00 KM + 127.457,00 KM +481.150,46 KM = 1.229.990,46 KM

/Na svu pokretnu imovinu, Spiskovi 1,2 i 3, dodaje se vrijednost PDV-a/.

 

-MJESTO I DATUM PRODAJE:

Doboj, Nikole Tesle broj 26, dana 17.04.2020 godine u 12.00 časova u prostorijama stečajnog dužnika i ista će se održati i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

-PRAVO UČEŠĆA NA LICITACIJI

Pravo učešća na javnoj licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja dodana 16.04.2020 godine, izvrše uplatu depozita na ž.r stečajnog dužnika broj: 1610000160420066 Raiffeisen Bank i to za:

-Depozit za svu pokretnu imovinu, zbirno, (spisak 1-3),  50.000,00 KM,

-Depozit za opremu i inventar ( 10% za cijeli spisak broj 1. ili zbirno postavkama a, b i c ili 20% pojedinačno za svaku pokretnu stvar koja se nalazi na navedenom spisku

-Depozit za alate (mašinske i ručne), (10% za cijeli spisak broj 2. ili zbirno postavkama a, b ili 20% pojedinačno za svaku pokretnu stvar koja se nalazi na navedenom spisku

-Depozit za zalihe ( 10% za cijeli spisak broj 3. ili zbirno postavkama a,b,c,d,e,f,g,h ili 20% pojedinačno za svaku pokretnu stvar koja se nalazi na navedenom spisku

-OSTALI USLOVI LICITACIJE

Sva pokretna imovina koja je predmet oglašavanja prodaće se kupcu sa najpovoljnijom ponudom, a pre¬dnost će se dati ponuđaču koji želi kupiti svu imovinu zbirno ili zbirno po spisku, a ako takvih ponuda ne bude, prednost imaju ponuđači sa većom ponudom od početne cijene za svaku pokretnu stvar koja se nalazi na navedenom spisku.

Ponuđač koji izvrši uplatu depozita, a ne želi da licitira na licitaciji ili želi odustati na licitaciji bez ponuđene cijene, istom se neće vratiti depozit. Minimalni korak licitacione cijene odrediće Komisija na li¬citaciji.

Cijene se ne mogu nuditi manje od cijena objavljenih u Oglasu.

Ponuđač koji licitira a ne uspije u licitaciji, istom se vraća depozit u roku od 3 dana, a ponuđač koji izlicititira ponuđenu imovinu, depozit će se računati kao dio uplate, s tim da razliku do licititirane cije¬ne dužan uplatiti u roku od 3 dana.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od izlicitirane cijene, isti gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, a prihvata se sledeća najpovoljnija ponuda pod istim uslovima.

-UVID U IMOVINU

U toku trajanja javnog oglasa zainteresovanim licima će se omogućiti da razgledaju imovinu koja je predmet prodaje, a detaljnije informacije, opis i specifkaciju imovine pospiskovima broj: (1-3), se može dobiti na telefon broj: 065 605 212, 065 562 115, ili na zahtjev na email: trudbenik.stecaj@gmail.com

 

Stečajni upravnik