Drvolik d.o.o. Rogatica

Više o Drvolik d.o.o. Rogatica

Pokretnina

DRVOLIK d.o.o. Rogatica u stečaju - Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika

„DRVOLIК" d.o.o. Rogatica-u stečaju

Rogatica

Broj: 61 OSt 010976 17 St

Datum; 03.02.2020. godine

 

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca od 17.07.2019. godine, te Odluke Odbora povjerilaca od 31.01.2020. godine, a u skladu sa članovima 73., 155., 156., 157., 161., i 166. Zakona o stečaju („Sl. Glasnik RS" bro) 16/16), te članovima 40. do 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl. Glasnik RS" broj 54/17), stečajni upravnik „Drvolik" d.o.o. Rogatica - u stečaju, objavljuje

 

                                                                               OGLAS

                                             za prikupljanje ponuda za prodaju sljedeće imovine   

 

Lot 1. Linija za proizvodnju peleta (15 mašina)   87.534 КM

Lot 2. Linija za proizvodnju prozora (8 mašina)  26.946 КM

Lot 3. Linija za proizvodnju vrata(10 mašina)      29.133 КM

Lot 4. Linija bazne pripreme -decimirnica (10 mašina)    18.846 КM

Lot 5. Mašine i oprema koje nisu obuhvaćene navedenim lotovima (kom.86)   201.447 КM

Lot 6. Poluproizvodi i gotovi proizvodi (po spisku) 30.445 КM

Lot 7. Rezni alat i inventar (po spisku)    24.073 КM

 

UКUPNO; 418.424 КM

 

1. Prodaja imovine obaviće se putem prikupljanja pismenih ponuda i javnog nadmetanja dana 05.03.2020.godine sa početkom u 11 časova u sjedištu stečajnog dužnika, a navedeni iznosi predstavljaju početnu i ujedno najnižu cijenu koja se može ponuditi u pismeno) ponudi.

2. Navedena imovina se prodaje po lotovima, ili „u paketu" sve odjednomu viđenom stanju i postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije neće se razmatrati. Prednost u kupovini ima ponuđač koji dostavi ponudu za cjelokupnu imovinu, pod istim prodajnim uslovima.

3. Učesnici u postupku prodaje (ponuđači), uplaćuju na ime obezbjeđenja za cjelokupnu imovinu 40.000,00 КM, ili za svaki lot pojedinačno po 10% КM na žiro-račun broj 5517902222056574 kod Uni kredit banke u Rogatici sa naznakom za navedeni oglas, najkasnije do 15 časova 03.03.2020. godine. Ponuđaču se ne vraća depozit ako: podnese ponudu koja ne sadrži obavezne elemente, bude proglašen za kupca a ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne uplati izlicitiranu kupoprodajnu ci)enu u predviđenom roku.

4. Кovertirane ponude sa dokazom o uplati obezbJeđenja mogu dostaviti sva pravna i fizička lica, koja nemaju zakonskih smetnji (član 141. ZOS), najkasnije do 15 časova 04.03.2020. godine sa naznakom "za licitaciju", na adresu stečajnog dužnika: Rogatica - Plješevica bb. Stečajni upravnik neće razmatrati ponude koje ne sadrže jasno određen iznos koji se nudi, koje se pozivaju na neku drugu ponudu i koje ne ispunjavaju uslove koji su predviđeni oglasom (ponuda nije dostavljena u roku, nije na vrijeme uplaćen depozit, i.t.d.).

5. Prilikom otvaranja ponuda, fizička lica koja su dostavila ponudu su dužna stečajnom upravniku predočiti ličnu kartu radi identifikacije i punomoć ako se radi o punomoćniku. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, koji su stečajnom upravniku dužni predočiti rješenje o upisu ponuđača u sudski registar i ličnu kartu, a punomoćnik i valjanu punomoć.

6. Nakon otvaranja koverata, gdje su obavezni da prisustvuju svi ponuđači, prelazi se na usmeno javno nadmetanje, a najviša ponuđena cijena iz koverata biće početna cijena za javno nadmetanje.

7. Najpovoljniji ponuđač koji se proglasi za kupca, obavezan je da u roku od 15 dana od dana licitacije sa prodavcem zaključi kupoprodajni ugovor kojim se detaljno definišu sva prava i obaveze stranaka. Кupac je dužan da u roku od 45 dana od dana licitacije izvrši uplatu izlicitirane cijene, nakon čega stiče pravo preuzimanja kupljenih predmeta. Ukoliko kupac ne izvrši uplatu u predviđenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine, a sljedeći kupac se utvrđuje u skladu sa članom 92. stav 2. i 3. ZIP.

8. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, osim drugog i trećeg, vratiće se uplaćeno obezbjeđenje u roku od osam radnih dana od dana javnog otvaranja ponuda.

9. Sve troškove oko preuzimanja predmeta prodaje (troškovi zaključivanja notarskog ugovora, PDV, kao i eventualne druge troškove) snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje nema nikakvih obaveza u odnosu na prodate stvari.

10.0snovna sredstva koja su predmet prodaje, kao i pripadajuća dokumentacija, mogu se razgledati svakim radnim danom od 11 do 13 časova, uz prethodnu najavu na telefon br. 065/665820 i 065/407672. 11. Smatra se da su ispunjeni uslovi za sprovođenje prodaje javnim prikupljanjem ponuda ako je najmanje jedno lice dostavilo formalno i pravno ispravnu ponudu.

 

Stečajni upravnik /D. Stjepanović, dipl.ek./