TehSan d.o.o. Banja Luka

Više o TehSan d.o.o. Banja Luka

Pokretnina

TEHSAN doo Banja Luka u stečaju - Deseta javna licitacija za prodaju pokrene imovine

„TEHSAN" d.o.o. Banja Luka za trgovinu, projektovanje, izvođenje, grijanje i vodovodne instalacije, u stečaju Ulica Srpskih pilota 62, Banja Luka

Broj: 57 OSt 12781218 St

Datum, 3.2.2020.godine

 

Na osnovu člana 155. stav L Zakona o stečaju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 16/16) i Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad „TEHSAN" d.o.o. Banja Luka, u stečaju, dana 28.11.2019. godine, stečajni upravnik, dana 3.2.2020. godine, donosi:

 

                                                                               ZAKLJUČAK

                                         objavljuje se DESETA JAVNA LICITACIJA za prodaju pokretnih stvari 

                                                 (materijal za grijanje, vodovodne instalacije i kupatila)

 

1. Prodaju se u cijelosti pokretne stvari „TEHSAN" d.o.o. Banja Luka, u stečaju. Ulica Srpskih pilota 62: materijal za grijanje, vodo-vodne instalacije i kupatila koji se nalazi u skladištu Novakoviči i u skladištu Srpskih pilota 62, Banja Luka. Na stvarima nema upisanih tereta.

 

2. Uvid u stanje predmetne opreme, količine, a koja je poimenično navedena u nalazu vještaka mašinske struke Alekse Nježića, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 16,00 do 18,00 časova na adresama: Banja Luka, Ulica Srpskih pilota 62 i Novakoviči bb.

Prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 065/510-692.

 

3. Pokretne stvari se prodaju u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno", bez garancije stečajnog upravnika i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati, a na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

 

4. Početna prodajna cijena imovine iznosi 7.923,90 KM. Procijenjena tržišna vrijednost imovine iznosi 70.728,33 KM. Imovina se na devetoj licitaciji ne može prodati za iznos manji od 7.923,90 KM. Prednost pri kupovini ima kupac koji je zainteresovan za svu imovinu.

Prodaja pokretne imovine prema priloženim specifikacijama sadržanim u Elaboratu stalnog sudskog vještaka mašinske struke Alekse Nježića, dipl. ing, moguća je pojedinačno i to prodaja:

(i) imovina koja se nalazi u skladištu Novakoviči, Banja Luka čija procijenjena tržišna vrijednost iznosi 36.880,97 KM. Početna prodajna cijena imovine u slučaju pojedinačne prodaje iznosi 5.286,73 KM.

(ii) imovina koja se nalazi u skladištu Srpskih pilota 62, Banja Luka, čija procijenjena tržišna vrijednost iznosi 18.397,36 KM. Početna prodajna cijena imovine u slučaju pojedinačne prodaje iznosi 2.637,18 KM.

 

5. Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine pokretne imovine je 10% procijenjene vrijednosti imovine koja se nudi na ovoj licitaciji. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u skladu sa naz-nakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 24530 prije zakazane licitacije na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5520001858358558 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate depozita licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno iice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid Rješenje o upisu u sudski registar-original ili izvod iz registracije, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.

 

6. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

 

7. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavač nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksi prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu. Porezi i tro-škovi koji proističu iz ugovora o kupoprodaji, dodaju se na postignutu cijenu, i u cijelosti ih snosi proglašeni kupac. Troškove demontaže i transporta opreme, koja je predmet prodaje, snosi proglašeni kupac.

 

8. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je oprema prodana najpovoljnijem ponuđaču.

Ponude koje ne sadrže jasno određeni iznos ili se pozivaju na neku drugu ponudu ili na uslove koji nisu u oglasu, kao i uslovne ponude su nevažeće i neće ući u razmatranje.

Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.

 

9. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije, dana 20.2.2020.god. (četvrtak) sa početkom u 13,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb, u sali za licitacije/prizemlje.

 

10. Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 7 dana zaključiti ugovor o kupoprodaji, a u roku od 15 dana nakon licitacije uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5520001858358558 kod Addiko Bank a.d. Banja Luka izlicitirani iznos. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu cjelokupnu imovinu i izvrši upiatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predme¬tnu imovinu u roku od 8 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine, prodavač mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu.

 

11. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvarni kupac, i koji je dužan da uplati licitirani iznos u roku od 5 dana nakon isteka roka za prvog kupca. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.

 

12. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 3 dana nakon nadmetanja.

 

13.Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika, dnevnom listu "Glas Srpske" i WEB stranicama: www.bl.komorars.ba . www.komorars.ba . www.komorabih.ba

 

Stečajni upravnik