Prava

ŠIPAD EXPORT IMPORT dd Sarajevo u stečaju - Prodaja 100% udjela u firmi SIDEX Export Import GmbH u Frankfurtu

ŠIPAD EXPORT IMPORT d.d. u stečaju

Ul. Trampina 12/H 71000 SARAJEVO

Na osnovu Odluke Odbora povjerilaca od 03.02.2020. godine, objavljuje se

 

                                                                                 OGLAS

                    Za prikupljanje ponuda za prodaju firme kćerke SIDEX EXPORT IMPORT GmbH Frankfurt

 

Prodavač: ŠIPAD EXPORT IMPORT d.d. u stečaju, Sarajevo, Trampina 12/11

Predmet prodaje: Firma SIDEX EXPORT IMPORT GmbH u 100% vlasništvu ŠIPAD EXPORT IMPORT d.d. u stečaju. Firma je osnovana 1997. godine sa osnivačkim kapitalom 300.000,00 DM /153.388,00 EUR-a) Kapital

Adresa predmeta: SIDEX Export Import GmbH, Raimundstr 157 D-60320-Frankfurt Main

Početna cijena u skladu sa odlukom odbora povjerilaca, najniža prodajna cijena iznosi 120.000,00 EUR odnosno 234.000,00 KM

 

Ponude ispod početne cijene neće biti razmatrane.

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica.

Ponuda se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačeno „ponuda ne otvarati" i naziv predmeta prodaje neposredno ili preporučenom poštom na adresu ŠIPAD EXPORT IMPORT d.d. u stečaju, Sarajevo, Trampina 12/H.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.