Pokretnina

PULLCOM BH doo Gradačac u stečaju - Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika

d.o.o. "PULLCOM BH" u stečaju Gradačac

Broj: SL 297149/17.-933/20.

 

Na osnovu člana 101,102 i 103 Zakona o stečajnom postupku i odluke Odbora povjerilaca br. St. 297149/17. od 30.01.2020. godine stečajni upravnik objavljuje:

 

                                                                       OGLAS ZA PRODAJU

                                  imovine stečajnog dužnika usmenim javnim nadmetanjem

 

A. PREDMET PRODAJE:

LOT I.     Mašine i oprema za proizvodnju. Početna cijena za 167.616,00 KM.

(dokument "Popis stalnih sredstava" br. St 297149/17.-107/17.)

LOT II.    Kalupi za proizvodnju. Početna cijena 55.680,00 KM.

(dokument "Popis kalupa" br. St. 297149/17.-108/17.)

LOT III.   Rezervni dijelovi Početna cijena 10.368,00 KM.

(dokument "Popis rezervnih di jelova" br. St. 297149/17.-138/17.)

LOT IV.   Sirovine i repromaterijal. Početna cijena 20.736,00 KM.

(dokument "Popis sirovina i repromaterijala" br. St 297149/17.-110/17.)

LOT V.    Trgovačka roba. Početna cijena 2.420,00 KM.

(dokument "Popis trgovačke robe" br. 297149/17.-111/17.)

LOT VI.   Gotovi proizvodi Početna cijena 2.228,00 KM.

(dokument "Procijena vrijednosti gotovih proizvoda" br. St. 297149/17.-252/17.)

LOT VII. Kancelarijski namještaj, oprema i drugo. Početna cijena 1306,00 KM.

(dokument "Popis kancelarijskog namještaja" br. St 297149/17.-109/17.)

Početna prodajna cijena za svu imovinu koja je predmet prodaje 260354,00 KM.

 

B. USLOVI PRODAJE

1. Usmeno javno nadmetanje će se održati dana 10.03.2020. godine (utortak) sa početkom u 11,00 sati u prostorijama d.o.o. "PULLCOM BH" n stečaju, u Gradačcu, ul Sarajevska bb.

2. Imovina se ne može prodati po cijeni nižoj od utvrđene početne prodajne cijene.

3. Sva imovina, koja je predmet prodaje, se prodaje u paketu i iste se nemože kupovati pojedinačno.

4. Dio pokretne imovine (Mašine i oprema za proizvodnju) koji su predmet javnog nadmetanja opretećena je hipotekom a ista će biti ukinuta Rješenjem Općinskog suda o dosudbi najkasnije u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti Rješenja o dosudbi.

5. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja Komisiji za prodaju dostave dokaz o uplati osiguranja (depozita). Osiguranje (depozit) se uplaćuje u iznosu od po 10.000,00 KM. Uplata osiguranja (depozita) vrši se isključivo na transakcijski račun stečajnog dužnika broj 132-190-20184577-34, otvoren u "NLB banka"dd. Sarajevo, Poslovnica Gradačac najkasnije do 05.03.2020. godine.

6. Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako istom pristupi samo jedan učesnik koji je ispunio uslove iz ovog oglasa

7. Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za 17% PDV u roku od 30 (trideset) dana računajući od dana održavanja javnog nadmetanja. Uplata se vrši isključivo u gotovom novcu uplatom na navedeni transakcijski račun.

8. Učesniku na javnom nadmetanju koji bude proglašen kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) se neće vratiti, a isto se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu. Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za 17% PDV u predviđenom roku (stav 7.uslovi prodaje) gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja (depozita). Nakon toga se za kupca proglašava kupac koji je drugi po visini ponuđenog iznosa, na koga se primjenjuju odredbe tačke 7.

9. Učesnicima na javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) će se vratiti sa transakcijskog računa u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja javnog nadmetanja na transakcijski račun sa kog je uplaćeno osiguranje (depozit).

10. Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni Komisiji za prodaju dokazati svoj identitet u skladu sa Zakonom. Obavezni su Komisiji za prodaju, neposredno prije održavanja javnog nadmetanja, predati slijedeća dokumenta: dokaz o uplati osiguranja (depozita), kopiju Rješenja o registraciji, kopiju Uvjerenja o registraciji/upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, kopiju Uvjerenja o poreznoj registraciji, ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva, pečat društva i kopiju lične karte učesnika). Ukoliko je učesnik na javnom nadmetanju fizičko lice isti je obavezan Komisiji za prodaju predati dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte.

11. Imovina se prodaje po principu «viđeno-knpljeno» te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

12.  Sve poreze i ostale troškove, uključujući i troškove izrade i ovjere ugovora, a u vezi prodaje imovine, snosi kupac.

13. Spisak pokretne imovine koja je predmet prodaje se može preuzeti na adresi prodavca d.o.o. "Pullcom BH"

u stečaju u Gradačcu, ul Sarajevska bb. Pregled imovine koja je predmet prodaje se može izvršiti svaki dan u periodu od 02.03. zaključno sa 05.03 2020. godine u vremenu od 10,00 do 13,00 sati uz pređhodnu najavu kontakt osobi. Pregled imovine bez najave i saglasnosti kontakt osobe nije moguć. 14. Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na navedenoj adresi i na mobitel br. 062 228 358 kontakt osoba Azra Ibrahimović.

 

d.o.o. "PULLCOM BH" u stečaju Gradačac

Broj: St 297149/17.-933/20