Pokretnina

ESOPROM-1 doo Sarajevo u stečaju - Prodaja zaliha rezervnih djelova

„ESOPROM-1" d.o.o Sarajevo - u stečaju

Ul. Kasindolska broj 225 71210 Ilidža

Broj: 65 0 St 755397 19 St

Na osnovu člana 101. Zakona o stečajnom postupku F BiH, i na osnovu odluke Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika od 21.11.2019 godine, stečajni upravnik objavljuje:

 

                              JAVNI POZIV ZA PRODAJU POKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

                                                         dostavljanjem pismenih ponuda

 

Predemet prodaje: Rezervni auto dijelovi - novi, za putnička motorna vozila.

Količina: 1.037 različitih autodijelova, u različitim količinama.

Vrijednost: Knjigovodstvena vrijednost ukupne zalihe autodijelova je 224.022,00 KM.

1. Uvid u predmet prodaje zainteresirani kupci mogu izvršiti utorkom i četvrtkom od 10:00 do 14:00 sati, u prostorijama sjedišta društva, a kontakt osoba je Kuč Ibrahim, broj telefona 063/794-449.

2. Predmet prodaje je ukupna zaliha rezervnih dijelova, kao cjelina.

3. Zainteresirani ponuđači mogu dobiti spisak raspoloživih autodijelova, putem e-maila.

4. Autodijelovi se prodaju u stanju viđeno-kupljeno.

5. Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica koja dostave pismenu ponudu i izvrše uplatu depozita za učešće u iznosu od 2.000,00 KM, na račun stečajnog dužnika broj 1601-1100-0003-9983 otvoren kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, najkasnije do srijede 19.02.2020 godine.

6. Prijava treba sadržavati:

- Podatke o ponuđaču, kopiju identifikacijskog dokumenta, kontakt telefon ili e-mail.

- Dokaz o uplati depozita za učešće

- Ponuđenu cijenu.

7. Redosljed ponuđača, utvrđivat će se prema redosljedu prispjelih prijava.

8. Javno otvaranje ponuda obavit će se u četvrtak, 20.02.2020 godine u 10 sati, u prostorijama društva, kojom prilikom ponuđači mogu dostaviti i novu ponudu.

Minimalni iznos povećanja ponude može biti 0,5 % najveće dostavljene ponude.

9. Nepotpune ponude i ponude sa ponuđenom cijenom manjom od knjigovodstvene vrijednosti ukupne zalihe autodijelova. neće se uzeti u razmatranje.

10. Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, dužan je u roku 7 dana uplatiti ponuđenu cijenu na žiro račun broj 3387-3022-0251-0031 otvoren kod UniCredit bank d.d.

11. Predmete prodaje, kupac je dužan preuzeti u roku od 3 (tri) dana, nakon izvršene uplate.

12. Ponuđačima čije ponude ne budu vraćene, uplaćeni depozit će biti vraćem u roku od tri dana nakon održanog natjecanja, osim za prva tri ponuđača.

Ponude u zatvorenim kovertama dostaviti na adresu: „ESOPROM-1" d.o.o Sarajevo - u stečaju P.P. 41- Pošta Hadžići 71240 Hadžići

sa naznakom „Ponuda po javnom pozivu".