Nekretnina

SARAJEVOTEKSTIL dd Sarajevo u stečaju - Cetvrta prodaja poslovnog prostora u Sarajevu

SARAJEVOTEKSTIL dd Sarajevo

Ulica Ferhadija br. 11.

71000   Sarajevo

-u stečaju-

Broj:02/20

Sarajevo, 09.01.2020. godina

 

 Na osnovu člana 101.102. i 103. Zakona o stečajnom postupku ( Službene novine F BiH be. 29/03 i  32/04 ) i  odluke Odbora povjerilaca od 17.12.2019. godine o prodaji dijela imovine stečajnog dužnika

Sarajevotekstil dd Sarajevo stečajni upravnik objavljuje:

 

                                                                        O G L A S   

                      o javnom nadmetanju za prodaju nepokretne imovine

                                                            (četvrti  poziv)

 

A.      PREDMET PRODAJE

 

Red.br.

Naziv

Adresa

Parcela

Površina u m2

Početna cijena u KM

  1.

Poslovni prostor

Ul. Dobrinjske bolnice br. 15.

Novi Grad

ZK izvadak 298,1337/104 E5

ZK izvadak 298,1337/104 E6

 

  137,00

 

    75,00

 

 

UKUPNO

 

 

  212,00

  181.000,00

 

B.    USLOVI PRODAJE I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA

1.Prodaja imovine će se vršiti javnim nadmetanjem.

2.Pravo učehća imaju sva pravna i  fizička lica koja dostave ponudu i  izvrše uplatu na ime osiguranja učehća u javnom nadmetanju znosa od 5.000,00 KM na račun stečajnog dužnika broj 1346101002062491 otvorenog kod ASA BANKA dd Sarajevo sa naznakom učešće u javnom nadmetanju.Rok za dostavu ponuda 15 dana od  dana objave oglasa.

3.Ponude se dostavljaju na adresu Sarajevotekstil dd Sarajevo- u stečaju- uliva Evlije Čelebije br 17 Sarajevo u zapečaćenoj koverti sa naznakom NE OTVARAJ-PONUDA.

4. Otvaranje prispjelih ponuda i javno nadmetanje će se obaviti 30 dana  od dana objave oglasa u prostoru nekretnine koja je predmet prodaje.

5.Javno nadmetanje će se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač koji ispunjava propisane uslove.

6. Stečajni upravnik zadržava pravo da ponudu prihvati u cjelosti, traži dopunu ponude te u tom slučaju ponuđači nemaju pravo prigovora.

7.Najboljem ponuđaču će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu.Ponuđači čije ponuda ne bude prihvaćene osim za tri najbolja ponuđača vratit će se uplaćeno osiguranje. Drugom i  trećem poduđaču će se vratiti  uplaćeno osiguranje po uplati konačne cijene od strane  prvog ponuđača.

8.Prodaja se vrši po načelu  VIĐENO-KUPLJENO i  naknadne reklamacije se neće uvažavati.

9. Najpovoljniji ponuđač dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i  uplatiti cjelokupni iznos kupoprodajne cijene u roku od 60 dana od dana prihvatanja njegove ponude.

10. Kupac snosi sve troškove koji terete kupoprodaju,poreze,takes i  slično.

11.Sve ostale informacije u vezi sa pregledom i kupovinom mogu se dobiti na mobitel broj 061 130 594.