BILPROM d.o.o. Sarajevo

Više o BILPROM d.o.o. Sarajevo

Pokretna i nepokretn

BILPROM doo Sarajevo u stečaju - Prodaja poslovnog prostora u Nedzarićima i zaliha robe

"BILPROM" doo Sarajevo u stečaju Seher Čehajina Čikma br. 2

71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

 

Sarajevo, 07.01.2020. godine

Broj: 65 0 St 718286 18 St

 

Na osnovu člana 101. 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku («Službene novine FBiH > br. 29/03. 32/04 i 42/06) , Odluke Skupštine povjerilaca od 06.11.2019. godine, Stečajni upravnik stečajnog dužnika objavljuje

 

                                                                      JAVNI OGLAS

                     za četvrtu prodaju nepokretne imovine i treću prodaju zaliha stečajnog dužnika

                                                                  prikupljanjem pisanih ponuda

 

a) Nekretnina, poslovni prostor koji se nalazi u Sarajevu, Aleja Bosne Srebrne bb, površine 201 m2, označenog kao poslovni prostor T, upisan u ZK uložak broj 9473, KO SP_ GORNJI BUTMIR, vlasništvo stečajnog dužnika 1/1, prodajne cijene u iznosu od 222.143,00 KM.

b) Zalihe robe koju čine elektro i vodo materijal kao i razna žičana roba, prodajne cijene u iznosu od 41.727,00 KM sa PDVom.

Ponude dostaviti preporučenom poštom sa naznakom "PONUDA-NE OTVARATI", na adresu stečajnog upravnika: Enis Džihanić, Trg solidarnosti 13/6, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina najkasnije do 24.01.2020. godine. U ponudi navesti ponuđenu cijenu kao i osnovne kontakt podatke ponuđača.

U razmatranje će se uzeti samo one ponude gdje je ponuđač ponudio početnu ili veću cijenu od početne prodajne cijene. Ponuđači će o rezultatima javnog oglasa, biti obavješteni pismenim putem u roku od sedam dana nakon komisijskog otvaranja ponuda, koja će se izvršiti najkasnije do 31.01.2020. godine. Kupac, koji je najpovoljniji ponuđač, dužan je najkasnije u roku od 30 dana od prijema odluke o najpovoljnijoj ponudi da uplati cjelokupan iznos ponuđene cijene na žiro račun, te da zaključi ugovor o kupovini. Kupac stiče pravo na prenos prava nad imovinom kada u cjelosti izvrši obavezu isplate ponuđene cijene. Ukoliko kupac u roku ne ispuni svoju obavezu smatraće se da je odustao od kupovine, a slijedeći kupac se utvrđuje redosljedom vrijednosti ponuđenog iznosa u koliko ista bude veća od početne prodajne cijene.

Predmetna nepokretna imovina se prodaje u postojećem pravnom i faktičkom statusu i u viđenom stanju, bez prava na prigovor u pogledu površina ili drugih fizičkih nedostataka, te se na kupca prenose ista prava kojima je raspolagalo društvo na istom. Sve troškove oko zaključenja kupoprodajnog ugovora kao i pripadajuće poreze i takse za promet nepokretnosti, snosi kupac, a prodavač nakon završene prodaje nema nikakvih obaveza u odnosu na prodatu nekretninu.

Zalihe robe se prodaju ii viđenom stanju, bez prava na prigovor u pogledu kvalteta ili drugih fizičkih nedostataka na zalihama robe. Sve troškove oko utovara, manipulacije i transporta robe snosi kupac, a prodavač nakon završene prodaje nema nikakvih obaveza u odnosu na prodate zalihe. Kupac je dužan preuzeti zalihe robe u roku od 10 dana od uplate cjelokupnog iznosa fakture. Imovina se može pogledati svakim danom u dogovoru sa stečajnim upravnikom, a sva bliža obavještenja se mogu dobiti na telefon broj 061 262 683.

 

Stečajni upravnik Enis Džihanić