Pokretna i nepokretn

TUZLAINŽENJERING doo Tuzla u stečaju - Prodaja nekretnina i pokretne imovine stečajnog dužnika

Na osnovu člana 25.1 51., a u vezi sa članom 101.i 108. Zakona o stečajnom postupku F BiH ("Službene novine F BiH, broj: 29/03,32/04 i 42/06) te Odluke Odbora povjerilaca od 23.12.2019. godine u predmetu broj 32 0 St 030938 06 St, Općinskog suda u Tuzli, stečajni upravnik "Tuzlainženjering" d.o.o. u stečaju Tuzla, oglašava;

 

                                                                     JAVNU PRODAJU

                                               nekretnina i pokretnina stečajnog dužnika

 

1. Zakazuje se termin prodaje javnim usmenim nadmetanjem dana 03.02.2020. godine ( ponedjeljak) u 11,00 sati, u poslovnom prostom "Tuzlainženjering" d.o.o. u stečaju Tuzla, Oslobodilaca bb, 75207 Simin Han

2. Predmet prodaje- nekretnine i pokretnine stečajnog dužnika, roba u vlastitom skladištu, kako slijedi

2.0. Zemljištei izgrađeni građevinski objekti po Zemljišnoknjižnom izvadku broj 2339 Općinskog suda u Tuzli, Zemljišnoknjižnog ureda za Katastarsku općinu: SP LAVINOVIĆI i to:

Parcela broj 311/15 pod nazivom "I Krug solane II poslovni objekat na kč:311/35 ekonomsko dvorište" površine 2492 m2,

Parcela broj 310/1 pod nazivom "Krug solane; ekonomsko dvorište" površine 594 m2,

Parcela broj 311/8 pod nazivom "I Krug solane II poslovni objekat na kč:311/35 ekonomsko dvorište" površine 1991 m2,

Prodaja navedenih nekretnina upisanih u Posjedovni list broj 1709 Katastarske općine: SIMIN HAN, označenih kao: K.č. 182/1 ukupne površine 2593 m2- što u naravi predstavlja Poslovnu zgradu u privredi površine 406m2 i zemljište uz privrednu zgradu površine 2187 m2,

K.č. 183/6 ukupne površine 2492 m2- što u naravi predtavlja Poslovnu zgradu u privredi površine 646 m2

i Zemljište uz privrednu zgradu površine 1846 m2, Rasi se o poslovnim objektima koji su najvećim dijelom izgrađeni na gore navednim parcelama, ali koji svojim gabaritima ulaze i u susjedne parcele broj 182/2,182/3,182/4 i 183/2- a koji se nalaze u tuđem vlasništvu. Sva imovina stečajnog dužnika je u statusu kako slijedi:

Knjižno vlasništvo (zemljište sa objektima) površine 1.462,80 m2 po 416,88 KM An2 iznosi 609.815,72 KM,

Van knjižno vlasništvo (dograđeni dio postojećeg objekta proizvodnog pogona) površine 2.104,90 m2 po 1863 KM/m2 iznosi 392.131,93 KM,

Van knjižno vlasništvo (Parcela sa dijelovima izgrađenih objekata) površine 5.968,38 m2 po 196,10KM/m2 iznosi 1.170,397,37 KM.

Ukupna početna vrijednost gore navedenih nekretnina iznosi 2.172.345,02 KM a odnosi se na knjižnu i van knjižnu imovinu u omjera: početna vrijednost knjižne imovine u iznosu od 609.815,72 KM a početna vrijednost van knjižne imovine u iznosu od 1.562.529,30 KM (radi se o imovini koja je dijelom izgrađena na tuđim parcelama, i unutar putnog pojasa, koja ne posjeduje dozvole za gradnju, te kao takva ne može biti predmet legalizacije).

2.1. Pokretnine stečajnog dužnika po Analizi opšteg stanja i procjeni vrijednosti mašina i opreme stalnog sudskog vještaka iz oblasti mašinstva Mršić Samira iz Tuzle od jula 2007. godine, osim imovine u predmetu IP 126/5 po početnoj cijeni od 106.493,40 KM,

2.2. Roba u vlastitom skladištu po Popisu stečajne mase od 15.05.2007. godinepo početnoj cijeni od 18.190,80 KM.

 

3.    UVJETI I NAČIN PRODAJE

3.1. Sva imovina se prodaje zajedno, kao cjelina, po cijeni od 2.297.029,22 KM u neto iznosu bez PDV-a i poreza na promet nepokretnosti.

3.2. Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako na njemu prisustvuje samo jedan ponuđač.

3.3. Identifikacija i procjena vrijednostinekretnina po nalazu stalnog sudskog vještaka građevinske struke, Fahradina Delića, dipl.ing.sfh.iz Tuzle, od jula 2018. godine.

3.4. Ponuđena cijena ne može biti manja od početne prodajne cijene utvrđene u ovom oglasu.

3.5. Način prodaje putem usmenog javog natjecanja po principu "tko da više" sa početnom cijenom  istaknutom u ovom oglasu, a sa povećanjem, za svako nadmetanje, neposredno prema dogovora prije prodaje.

3.6. Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja neposredno prije otpočinjanja javnog nadmetanja dostave dokaz da su izvršili uplatu garancije (depozita) na transakcioni račun "Tuzlainženjering" d.o.o. u stečaju Ttazla broj 1321002002014339, kodNLB BANKE DD BiH u iznosu od 10% od početne prodajne cijene, a ne više od 10.000,00 KM (uplatu treba izvršiti najkasnije do 30.01.2020. godine), i aktuelni izvod iz sudskog registra koji ih identifikuje kao lice ovlašteno za zastupanje ili punomoć od lica ovlaštenog za zastupanje.

3.7. Za kupca se proglašava onaj učesnik javnog nadmetanja čija ponuđena cijena bude najveća nakon trećeg poziva^atim se proglašava dragi po redosljedu ponuđač, odnosno kupac.

3.8. Učesnicima javnog nadmetanja čija ponuda ne bude prihvaćena, garancija (depozit) će se vratiti u roku od 7 dana,

3.9. Sve poreze i troškove oko uknjižbe i prijenosa vlasništva snosi kupac.

3.10. Kupac je dužan platiti cjelokupni iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana, računajući od dana prodaje i sve troškove vezane za naknadu zaključenja ugovora o kupoprodaji, notarski obrađen, snosi kupac.

3.11. Ako kupac ne uplati cjelokupni iznos kupoprodajne cijene za nekretninu koja je predmet prodaje u ostavljenom roku, smatra se daje odustao od kupnje, te gubi povrat garancije (depozita), a na uplatu kupoprodajne cijene i zaključenja ugovora poziva se sljedeći najbolji ponuđač.

3.12. Sva imovina se prodaje po principu "viđeno-kupljeno" u pravnom i faktičkom stanju, opisanom pod tačkom 2. ovog oglasa, te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

3.13. Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakim radnim danom od 09,00.do 14,00 sati. Kontakt telefon br. 061 139 661.

 

Za "Tuzlainženjering" d.o.o. u stečaju

Stečajni upravnik

Kabadajić Ruzmir