Nepoznato

Otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom “Uranak-produkt” d.o.o. Banjaluka

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je

Rješenjem broj:

57 0 St 130176 19 St, od 5.12.2019. godine, u 11.00 časova, otvo- ren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom “Uranak-produkt” d.o.o. Banjaluka, Karađorđeva ulica 239, Banjaluka, MBS 71-01-0209-09, JIB 4403043800002. Stečajni upravnik je Dragan Krošnjar iz Banjaluke, Ulica Ognjena Price broj 16. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave stečajnom sudu svoja potraživanja u skladu sa članom 169. Zakona o stečaju.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 169. Zakona o stečaju). Povjerioci su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja na žiro račun republičkih javnih prihoda - takse, broj 562-099-00000556-87, pozivom na broj 722211, opština 002, budžetska organizacija 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. Ročište povjerilaca na kom će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 11.2.2020. godine, u 9.30 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, Gundulićeva ul. 108, u velikoj sali u prizemlju Suda. Ročište na kom će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Nalaže se Registru ovog suda i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica Banja Luka da zabilježbu o otvaranju stečajnog postupka upišu u Registar poslovnih subjekata, odnosno u zemljišnoknjižne registre ako je stečajni dužnik vlasnik i posjednik nekretnina. Rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 5.12.2019. godine.

(57 0 St 130176 19 St-su)