Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom 29. novembar d.o.o. Lopare

Okružni privredni sud u Bijeljini objavljuje da je Rješenjem broj: 59 0 L 024134 12 L, od 18.12.2012. godine, otvoren postupak likvidacije nad likvidacionim dužnikom Društvom sa ograničenom odgovornošću "29. novembar" Lopare, Cara Dušana bb. Za likvidacionog upravnika imenuje se Stojan Jović, dipl. ekonomista iz Bijeljine, Braće Subotića 20. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srpske" o otvaranju postupka likvidacije, prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RepublikeSrpske" o otvaranju postupka likvidacije, obavijeste likvidacionog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kojem se potražuje pra vo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osi gurano potraživanje. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja zakazuje se za srijedu, 13.02.2013. godine, u 8,00 časova, u sobi br. 4 Okružnog privrednog suda u Bijeljini. Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini 18.12.2012. godine. (59 0 L 024134 12 L-su)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi