LASTA ad Istočno Sarajevo

Više o LASTA ad Istočno Sarajevo

Nepoznato

Otvoren je stečajni postupak nad imovinom pravnog osobe AD “Lasta” Istočno Sarajevo

Kod Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu,

Rješenjem broj:

61 0 St 012800 19 St, od 14.11.2019. godine, otvoren je stečajni postupak nad imovinom pravnog osobe AD “Lasta” Istočno Sarajevo iz Istočnog Sarajeva, Karađorđeva ul. broj 19, JIB 4400546340000, matični broj 1367951. Za stečajnog upravnika imenuje se Vlado Simović iz Foče sa Liste stečajnih upravnika. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 14.11.2019. godine, u 12.00 sati. Pozivaju se povjerioci stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja potraživanja Sudu, uz obvezu prilaganja dokumentacije iz koje proizilazi osnovanost potraživanja (u dva primjerka), pozivom na broj predmeta 61 0 St 012800 19 St, shodno članu 169. Zakona o stečaju. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti dokaz o uplaćenoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu 1% od visine prijavljenog potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM, te je treba uplatiti na budžetski račun javnih prihoda Banja Luka br. 5620990000055687, vrsta prihoda 722211, opština 085, budžetska organizacija 1088001.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku Republike Srpske” obavijeste stečajnog upravnika o tome koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika i na kojim predmetima se potražuje pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osiguranja i osigurano potraživanje. Pozivaju se osobe koja imaju obveze prema stečajnom dužniku da ih bez odgađanja izvršavaju prema stečajnom dužniku. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u Registru Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu. Određuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za 22.1.2020. godine, u 12.30 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, Ulica vojvode Radomira Putnika bb, Istočno Sarajevo. Nakon ispitnog ročišta, ako se steknu zakonski uslovi, odmah će se održati i izvještajno ročište. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviće se istog dana kad je i doneseno, odnosno 14.11.2019. godine na oglasnoj ploči ovog suda, te će se objaviti i u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na internet stranici APIF-a. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviće se nadležnom tužilaštvu i “Službenom glasniku Republike Srpske”. Stečajni sudija, Almina Oruč, s.r. Pouka o pravnom lijeku Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”. Žalba se podnosi putem ovog suda.

(61 0 St 012800 19 St-su)