Nepoznato

Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanje da li postoje uvjeti za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog subjekta Trgovačko knjižarsko društvo "ŠAHINPAŠIĆ" d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, i to stečajni sudija Hodžić Kenan, rješavajući o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva Trgovačko knjižarsko društvo "ŠAHINPAŠIĆ" d.o.o. Sarajevo, ulica Vreoca bb, Sarajevo, Ilidža (u daljem tekstu: privredni subjekt), dana 14.11.2019. godine donio je sljedeći

OGLAS

I. Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanje da li postoje uvjeti za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog subjekta Trgovačko knjižarsko društvo "ŠAHINPAŠIĆ" d.o.o. Sarajevo, ulica Vreoca bb, Sarajevo, Ilidža.

II. Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se KUNALIĆ HAJRUDIN, ulica Dr. Fetaha Bećirbegovića broj 8E-2-1/1, Sarajevo.

III. Privremeni stečajni upravnik će izvršiti detaljan pregled poslovnih prostorija privrednog subjekta i izvršiti uvid u sve njegove poslovne knjige i dokumentaciju, utvrditi da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka, ispitati da li imovina privrednog subjekta može pokriti troškove stečajnog postupka.

IV. Privremeni stečajni upravnik je dužan podnijeti pisani izvještaj sudu u dva istovjetna originalna primjerka, u roku od 30 dana od dana imenovanja, a u kojem će detaljno izvijestiti sud o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju kod privrednog subjekta.

V. Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv privrednog subjekta privremeno se obustavljaju. Izlučna i razlučna prava povjerioci ne mogu ostvarivati u prethodnom postupku.

VI. Pozivaju se povjerioci da predlože mjere osiguranja nad predmetima i imovinom privrednog subjekta.

VII. Ovo rješenje će biti istaknuto na oglasnoj tabli ovog suda sa danom donošenja.

VIII.Rješenje se ima dostaviti Registru Općinskog suda Sarajevo radi upisa zabilježbe prethodnog postupka u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj MBS broj 65-01-1047-12 (stari broj 1-1543).

Broj 65 0 St 769433 19 St

14. novembra 2019. godine

Sarajevo