Nepoznato

Zaključuje se likvidacioni postupak nad BOSNIA LUXURY ESTATE - NEKRETNINE SJAJ BOSNE d.o.o. Bugojno

Općinski sud Travnik, likvidacioni sudija Amir Sobo, u likvidacionom postupku, po prijedlogu predlagača BOSNIA LUXURY ESTATE-NEKRETNINE SJAJ BOSNE d.o.o. Bugojno, ul. Zlatnih ljiljana bb, 70230 Bugojno, koga u likvidacionom postupku zastupa likvidator Asim Žahman, radi likvidacije i brisanja iz sudskog registra pravnog lica, van ročišta dana 06.11.2019. godine donio je slijedeći

OGLAS

Zaključuje se likvidacioni postupak nad BOSNIA LUXURY ESTATE - NEKRETNINE SJAJ BOSNE d.o.o. Bugojno, upisano u sudski registar pod brojem MBS 51-01-0183-18. Likvidator Žahman Asim, razrješava se dužnosti likvidatora. Po pravosnažnosti ovog rješenja, a po službenoj dužnosti izvršit će se brisanje pravne osobe u svim javnim registrima. Ovo Rješenje biće objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH", na oglasnoj ploči suda. Imovina koja je preostala pripada osnivaču društva, kojom on odgovara za obaveze prema trećim licima, koje bi eventualno nakon pravosnažnosti rješenja imala imovinsko pravne zahtjeve prema subjektu koji se likvidira. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača.

Broj 51 0 L 156416 19 L

06. novembra 2019. godine

Travnik