Nepoznato

Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem M&S OPERATIVNO SAVJETOVANJE DOO, CAZIN

Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija Dino Muslić, odlučujući u likvidacionom postupku nad pravnim licem M&S OPERATIVNO SAVJETOVANJE DOO, CAZIN sa sjedištem u Cazinu, Indire Pjanić 6, na ročištu održanom dana 13.08.2019. godine, donio je

OGLAS

Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem M&S OPERATIVNO SAVJETOVANJE DOO, CAZIN sa sjedištem u Cazinu, Indire Pjanić 6, upisano u sudski registar ovoga suda pod brojem 17-01-0898-16. Za likvidatora se postavlja punomoćnik Mirzet Kasić advokat iz Bihaća. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda, prijave potraživanja ovome sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se zaključiti. Određuje se upis zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, matični broj subjekta 17-01-0898-16. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovoga suda.

Broj 17 0 L 096566 18 L

20. augusta 2019. godine

Bihać 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi