Konjuh d.d. Živinice

Više o Konjuh d.d. Živinice

Pokretnina

KONJUH dd Živinice u stečaju - Prodaja opreme stečajnog dužnika

Na osnovu člana 101, 102 i 103 Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH br.29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjcrilaca i Odluke Odbora povjerilaca, stečajni upravnik objavljuje

 

                                                                              OGLAS

                                         O PRODAJI IMOVINE USMENIM NADMETANJEM

 

A. Predmet oglasa je prodaja imovine stečajnog dužnika:

1. „KONJUH" dd Živinice, za proizvodnju i promet namještaja-u stečaju, što uključuje slijedeću imovinu:

Transportna sredstva i mašine:

1. Automatski tokarski stroj "Hempel" početna cijena 3.847,65 KM bez PDV-a; 2. Tokarska brusilica " Hempel" početna cijena 3.847,65 ICM bez PDV-a; 3. Kontaktna brusilica "Lofell" početna cijena 3.038,46 KM bez PDV-a; 4. Tračna brusilica "Bratstvo" počctna cijena 1.202,37 KM bez PDV-a; 5. Tračna brusilica "Bratstvo" počctna cijena 1.202,37 KM bcz PDV-a; 6. Tračna pila "Arsenije Spasic" početna cijena 1.202,37 KM bez PDV-a; 7. Nadstolna glodalica "Žičnica" početna cijena 1.442,86 KM bcz PDV-a; 8. Četverostrana oblarica "Ledinek" početna cijena 11.422,73 KM bez PDV-a; 9. Rezač keramičkih pločica, STR 300L/4301430, EL. Motor 2,2 kW, početna cijena 600,00 KM bez PDV-a; 10. Mašina za montiranje i demontiranje guma, početna cijena 312,50 KM bez PDV; 11. Uredaj za montiranje guma, početna cijena 1.250,00 KM bez PDV-a; 12. Balans mašina, početna cijena 208,33 KM bez PDV-a; 13. Blok presa (rashodovana), početna cijena 3.095,00 KM bez PDV-a; 14. Lajmaricc 3 kom. (rashodovane), početna cijcna 3 x 814,50 KM bez PDV-a; 15. Kontaktna brusilica "Oto" tip RSA, godina proizvodnje 1988, početna cijena 6.859,00 KM bcz PDV-a; lć.Potezna kružna pila (ručna) "Bratstvo" početna cijena 814,50 KM bez PDV-a; 17. Kant mašina "Holzher" početna cijena 16.928,17 KM bez PDV-a; 18. CNC. "Ima" početna cijena 15.475,61 KM bez PDV-a; 19. Kant mašina "G.Stepani" početna cijena 17.023,17 KM bez PDV-a; 20. Brusilica "Žičnica" početna cijena 7.737,75 KM bez PDV-a; 21. Kontaktna brusiluica "Standingmaster" početna cijna 11.606,59 KM bez PDV-a 22. Tračna pila dva reza "Tehno studio" Ivlea Italija, tip PL.160 BS 2, početna cijena 3.095,00 KM bez PDV-a; 23. Tračna pila GTE. Tip HD, godina proizvodnje 1976, početna Cijena 1.466,10 KM bez PDV-a; 24. Tračna pila "Bratstvo" početna cijena 1.788,10 KM bez PDV-a; 25. Mala ljuštilica "Leroy somer" početna cijena 61.731,00 KM bez PDV-a; 26. Kuper na konac (bez motora), početna cijena 1.629,00 KM bez PDV-a; 27. Kopirna glodalica "Comel" početna cijena 4.642,65 KM bez PDV-a;.28. Brasilica horizontalna, počema cijena 1.160,61KM bez PDV-a; 29. Rezač keramičkih pločica, STR 300L/4301430, EL. Motor 2,2 kW, početna cijena 600,00 KM bez PDV-a; 30. Presa za izbijanje piksni početna cijena 100,00 KM bcz pdv-a; 31. Mehanički podupirač za motore početna cijena 2 x 70,00 KM bez PDV-a; 32.Mješalica za beton 0,5 m3 početna cijena 300,00 KM bez PDV-a; 33. Aparat za varenje, Rade Končar, tip C-3, 19 KVA, početna oijena 300,00 KM-bez PDV-a; 34. Teleskop prikolica bez rude početna cijena 1.000,00 KM bez PDV-a; 35. Kontejner zatvoreni 2,20 m. - 3,30 m. Početna cijena 1.010,00 KM bez PDV-a; 36. Dizalica lančara 10 t. Početna cijena 995,00 KM bez PDV-a; 37. Putnički automobile ncispravan, marka Ford Fokus, tip DM2, broj šasije WF0MXXGCDM4R40789, godina proizvodnje 2004, radni obujam motora 1595 cm3, maksimalna snaga 74 kW, vrsta goriva benzin, eko karakteristika EURO 3, broj motora 4R40789. Početna cijena 2.000,00 KM bez PDV-a; 38. Transporter za kotao, početna cijena 4.000,00 KM bez PDV-a; 39. Transporter za kotao, početna cijena 5.000,00 KM bez PDV-a; 40. Transporter piljevine, početna cijena 15.000,00 KM bez PDV-a; 41. Numerički vodeni prikrajčivač, početna cijena 3.000,00 KM bez PDV-a; 42. Kružna pila za poprečno rezanje, kružna potezna pila , početna cijena 2.500,00 KM bez PDV-a, 43. Makaze za furnir, Javor Slovenija, početna cijena 4.000,00 KM bez PDV-a.

 

B. Cijena i način prodaje

1. Navedena imovina prodaje se pojedinačno od rb. 1 do rb.43.

2. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmctanjem.

 

C . Uslovi, terrnin i način prodaje

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji, imaju sva pravna i fizička lica, koja prije održavanja prodaje dostave dokaz o upiati sredstava na ime garancije (depozita) u iznosu od 10% od vrijednosti predmeta prodaje na transakcijski račun firme „KONJUH" dd Živinice, za proizvodnju i promet namještaja-u stečaju kod ASA banke dd Sarajevo broj;1346301001898745, sa naznakom osiguranje za učešće na javnom nadmetanju, najkasnije do 09.12.2019.godine sa naznakom rednog broja za koji uplaćuje depozit.

2. Zainteresovani kupci koji uplate depozit a ne učestvuju u licitaciji gube ptavo na povrat depozita.

3. Pojedinačna podizanja iznad početne cijene na usmenom javnom nadmetanju je od 50,00 KM do 100,00 KM.

4. Prodaja imovine javnim nadmetanjem održat će se 09.12.2019.godine u 11;00. časova u prostorijama "KONJUH" d.d. Živinice za proizvodnju i promet namještaja u stečaju, Ul. Prva br. 57 Živinice.

5. Imovina, koja je predmet prodaje je u posjedu i vlasništvu stečajnog dužnika, i prodaje se u postojećem pravnom statusu.

6. Javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Oglasa,

7. Kupcu ćc uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponudačima čija ponuda ne bude prihvaćena (osim prva tri rangirana) garancija će se vratiti u roku od tri dana od dana zaključenja javnog nadmetanja po ovom oglasu.

8. Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac,

9. Prodaja se vši po načelu «videno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,

10. Najpovoljniji ponudač je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 3 dana, računajući od dana održavanja usmenog nadmetanja.

11. Ako najpovoljniji ponudač odustane od ponude, ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od tri (3) dana od dana usmenog nadmetanja smatra se da je odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponudača,

12. Imovina koja je predmet prodaje, kao i dokumentacija vezana za istu,može se pogledati svakog radnog dana od 07-15 sati, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 035 774 114 i 061/421 074,

 

Stečajni upravnik